Peugeot 601 D Coupé Trans­for­ma­ble (1935)

Classic Cars (Netherlands) - - Reportage -

Toen Mercedes twin­tig jaar ge­le­den de SLK ont­hul­de op de au­to­sa­lon van Tu­rijn, stond de au­to­we­reld even op zijn grond­ves­ten te schud­den. Plots­klaps was de tra­di­ti­o­ne­le ca­bri­o­let met soft­top ver­an­derd in een re­li­kwie uit de oud­heid. De SLK had een fraai sta­len dak­je met een heel slim­me vouw­con­struc­tie, waar­mee de au­to in een hand­om­draai van een zo­mer­se road­ster kon wor­den om­ge­to­verd in een re­gen­, wind­ en sneeuw­be­sten­di­ge sport­cou­pé. Nie­mand had meer in­te­res­se in de soft­top: van Dai­hat­su Co­pen tot Fer­ra­ri Ca­li­for­nia en van Peugeot 206 CC tot BMW M3 Ca­bri­o­let, ze kre­gen al­le­maal een hard vouw­dak.

Maar zo­als zo vaak het ge­val is bij in­ge­ni­eu­ze in­no­va­ties in de au­to­in­du­strie, bleek Mercedes’ ge­pre­zen Va­rio­dak ei­gen­lijk he­le­maal niets nieuws on­der de zon. Dik zes­tig jaar eer­der had een Fran­se tand­heel­kun­di­ge na­me­lijk al een soort­ge­lij­ke dak­con­struc­tie be­dacht. Ge­or­ges Pau­l­in (1902­1942) hield van au­to’s en sleu­tel­de in zijn vrije tijd graag aan fij­ne tech­nie­ken of krab­bel­de de­sign­vond­sten op pa­pier. Zo dok­ter­de Pau­l­in een dak­con­struc­tie uit waar­bij een hard­top door mid­del van een elek­trisch be­diend stan­gen­stel­sel on­zicht­baar in de kof­fer­bak van de au­to kon wor­den op­ge­bor­gen. Hij noem­de het dak ‘Éclipse’ (ver­duis­te­ring) en kreeg er in 1932 een pa­tent op.

Kan­sen

Met de schet­sen en een schaal­mo­del van zijn uit­vin­ding on­der de arm, toog Ge­or­ges Pau­l­in naar het dorp­je Bour­gi­val, aan de west­kant van Pa­rijs. Daar had Mar­cel Pour­tout (1984­1979) zich ge­ves­tigd, een am­bach­te­lij­ke plaat­wer­ker met een goed­lo­pend ate­lier. Pour­tout mocht ge­for­tu­neer­de in­du­stri­ë­len en be­roemd­he­den tot zijn klan­di­zie re­ke­nen en gaf in op­dracht de meest ele­gan­te car­ros­se­rie­ën vorm. Zo le­ver­de Car­ros­se­rie Pour­tout een spe­ci­a­le car­ros­se­rie voor on­der meer Bu­gat­ti’s, Hispa­no­Sui­za’s, Voi­sins, De­la­ges en Lan­cia’s. Pour­tout had een uit­ste­ken­de re­pu­ta­tie op het ge­bied van kwa­li­teit en af­wer­king op­ge­bouwd. Ook de Fran­se eer­ste mi­nis­ter Ge­or­ges Cle­men­ceau kon dit vak­man­schap waar­de­ren.

Na­dat Ge­or­ges Pau­l­in zijn uit­ge­werk­te ideeen over het Éclipse­dak had voor­ge­legd aan Mar­cel Pour­tout, be­gon het bal­le­tje snel te rol­ Aan­drij­ving ben­zi­ne; zes­ci­lin­der lijn­mo­tor, voor­in in leng­te­rich­ting in­ge­bouwd; 2 klep­pen per ci­lin­der, zij­de­lings ge­plaatst; 1 cen­traal ge­plaatste nok­ken­as, aan­ge­dre­ven door ket­ting; 1 dub­be­le car­bu­ra­teur (So­lex 30 FFVS); bo­ring x slag: 72 x 88 mm; ci­lin­der­in­houd: 2148 cm3; com­pres­sie­ver­hou­ding: 6,0 : 1; max. ver­mo­gen: 44 kW / 60 pk bij 3500 tpm; max. kop­pel: n.n.b; drie­bak, hand­ge­scha­keld (vloer­scha­ke­ling); ach­ter­wiel­aan­drij­ving.

Car­ros­se­rie – on­der­stel sta­len lad­der­chas­sis, car­ros­se­riefra­me van hout, plaat­werk van staal; 2 por­tie­ren en elek­tr. be­dien­de hard­top; v: on­afh. op­han­ging met draag­ar­men, dwars­ge­plaatste blad­veer, schok­dem­pers; a: star­re as, half­el­lip­ti­sche blad­ve­ren; worm-en-rol-be­stu­ring; rem­men v/a: me­cha­nisch be­dien­de trom­mels; ban­den v/a: 160 x 40. Tech­ni­sche ge­ge­vens L/B/H: 4940 / 1630 / 1530 mm; wiel­ba­sis: 3075 mm; spoor­breed­te v/a: 1280 / 1340 mm; leeg­ge­wicht: 1436 kg; tank­in­houd: 65 l; ge­bouwd van 1934 tot 1935; pro­duc­tie­aan­tal: 21 (to­taal 601: 3999).

Pres­ta­ties ac­ce­le­ra­tie 0-100 km/h: n.n.b.; top­snel­heid: 105 km/h; ver­bruik: ca. 15,0 l/100 km (1 : 6,7). len. Een klant had op­dracht ge­ge­ven om een spe­ci­a­le cou­pé­car­ros­se­rie op het chas­sis van een Hotch­kiss te zet­ten. Maar na­dat Pour­tout de klant het Éclipse­ont­werp liet zien, werd de­ze zo en­thou­si­ast dat hij di­rect het pa­tent van Pau­l­in wil­de over­ne­men. De eer moet groot ge­weest zijn dat de Hotch­kiss het al­ler­eer­ste Éclipse­dak kreeg, maar Ge­or­ges Pau­l­in be­dank­te har­te­lijk voor het aan­bod. Een an­de­re goe­de klant van Car­ros­se­rie Pour­tout was Emi­le Darl’Mat (1892­1970), die in Pa­rijs de mer­ken Pan­hard en Peugeot ver­te­gen­woor­dig­de. Ook Darl’Mat raak­te van Paulins ont­werp da­nig on­der de in­druk en vroeg Pour­tout een Éclipse­ver­sie op ba­sis van de on­langs ge­ïn­tro­du­ceer­de Peugeot 601 te bou­wen.

Al­leen­recht

Peugeot was in 1929 over­ge­stapt op een nieu­we ty­pe­num­me­ring. Voort­aan kreeg elk mo­del een drie­cij­fe­ri­ge co­de. Het eer­ste ge­tal gaf aan waar de be­tref­fen­de au­to qua for­maat en prijs bin­nen het pro­gram­ma van Peugeot was ge­po­si­ti­o­neerd. Het twee­de ge­tal werd stan­daard een 0, waar­op Peugeot zelfs het al­leen­recht vast liet leg­gen. Daar­mee kreeg Por­sche in

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.