Koop­tips Cit­ro­ën ZX 16V (1992-1997)

Classic Cars (Netherlands) - - Vergelijking -

Het groot­ste pro­bleem dat zich voor­doet bij de zoek­tocht naar een ge­schik­te Cit­ro­ën ZX 16V, is er een­tje te vin­den. Er zijn er niet veel ge­bouwd en de mees­te exem­pla­ren lig­gen in­mid­dels op de sloop of zijn ge­of­ferd voor on­der­de­len. In Ne­der­land is het aan­bod ni­hil, in de ons om­rin­gen­de lan­den net zo­zeer. Meer kans om een goed exem­plaar te vin­den heb je in Frank­rijk. Maar zo­dra je er een­maal een­tje hebt ge­von­den, dan wordt je ge­duld rij­ke­lijk be­loond met span­nen­de rij­ei­gen­schap­pen en snel­le pres­ta­ties. Ge­zien de be­schik­baar­heid van on­der­de­len is het ech­ter ver­stan­dig niet de gren­zen van de weg­lig­ging op te zoe­ken ...

Car­ros­se­rie De Cit­ro­ën ZX werd re­de­lijk goed te­gen roest be­schermd. Dat geldt ook voor de 16V, maar ach-

ter de fa­ça­de van de spat­bord­ver­bre­ders en de si­de skirts ho­pen vocht en zout zich op. De dor­pels en de wiel­kuip­ran­den zijn zo­doen­de de be­lang­rijk­ste aan­dachts­pun­ten. Ver­der zijn ver­sle­ten deur­van­gers een is­sue, even­als klei­nig­heid­jes als de gas­dem­pers van de ach­ter­klep.

Tech­niek Er­van uit­gaan­de dat de tech­niek goed is on­der­hou­den (in­ge­vul­de boek­jes en een com­pleet fac­tu­ren­over­zicht zijn al­tijd wel­kom), zal de mo­tor je niet gauw in de steek la­ten. Als niet be­kend is wan­neer de ge­tan­de riem voor de nok­ke­na­saan­drij­ving voor het laatst is ver­van­gen: met­een een af­spraak ma­ken bij de ga­ra­ge! De

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.