Re­nault 19 16V (1992)

Classic Cars (Netherlands) - - Vergelijking -

in­ge­huurd om de 19 vorm te ge­ven – hij te­ken­de ook de Golf. Be­hal­ve de vijf­deurs hatch­back wa­ren er een drie­deurs, de vier­deurs se­dan die als Cha­ma­de door het le­ven ging en zelfs een Ca­bri­o­let.

Rover her­vond zich eind ja­ren tach­tig met de hulp van Hon­da. De Con­cer­to van Hon­da werd ge­re­bad­ged als Rover 200/400 en op die ba­sis ver­sche­nen de 214, de 216 en de 220 in al­le denk­ba­re car­ros­se­rie­va­ri­an­ten. Hier­van was de 216 drie­deurs naast de hier ten to­ne­le ge­brach­te 220 Coupé de meest ex­cen­trie­ke ver­sie, dank­zij de af­wij­kend ge­vorm­de C- en D-stij­len. De 200/400 deed het uit­ste­kend op het Brit­se ei­land, daar­bui­ten vond hij dui­de­lijk min­der lief­heb­bers. De 220 Coupé was de op één na sterk­ste ver­sie, er werd na­me­lijk ook nog een tur­bo­va­ri­ant aan­ge­bo­den.

Rolls-Roy­ce Ca­mar­gue

De nieuw op Ame­land (!) ge­le­ver­de ro­de Cit­ro­ën ZX 16V uit de eer­ste se­rie (met 155 pk) is sinds een jaar in han­den van lief­heb­ber Wil­lem Fid­de­laar. Er valt nog wel het een en an­der aan de au­to te doen, be­kent Wil­lem: 230.000 ki­lo­me­ter in 24 jaar tijd zijn niet on­op­ge­merkt voor­bij ge­gaan. Niet min­der zeld­zaam dan de ZX 16V is de Rover 220, hoe­wel dit mo­del zich in een le­ven­di­ge club­lief­de mag ver­heu­gen. In En­ge­land wel­te­ver­staan, want in ons land is de 220 Coupé nog zeld­za­mer dan de Rolls-Roy­ce Ca­mar­gue. En la­ten wij voor de­ze ver­ge­lij­king nu uit­ge­re­kend de au­to aan­ge­bo­den krij­gen die door Rover Ne­der­land als pers­au­to is in­ge­zet. Te­gen­woor­dig is de 220 Coupé in han­den van de 23-ja­ri­ge stu­dent eco­no­mie en be­drijfs­kun­de Tho­mas Ap­pel, die hem met man en macht – bin­nen zijn be­perk­te bud­get – op de weg pro­beert te hou­den. En dat is een he­le op­ga­ve, want de 203.000 ki­lo­me­ter die op de tel­ler staat, is de au­to niet in de kou­de kle­ren gaan zit­ten. Hij is zelfs al aan zijn twee­de mo­tor be­gon­nen, na­dat de eer­ste het kort na aan­schaf be­gaf.

De Rover 220 is in dit ge­zel­schap de vreem­de eend in de bijt. Strikt ge­no­men is het geen hatch­back, maar een twee­deurs coupé die no­ta be­ne is voor­zien van een uit­neem­baar, twee­de­lig glas­dak, ook wel T-roof ge­noemd. Dat ken­den we van Ca­ma­ro's uit de ja­ren ze­ven­tig en Toyo­ta's Su­pra uit de ja­ren tach­tig. Dat Rover zich aan een cou­pé­ver­sie van de 200-se­rie waag­de, mag best een ver­ras­sing wor­den ge­noemd. Ze­ker om­dat er bin­nen het bre­de 200-gam­ma ook al een drie­deurs hatch­back be­stond.

www.club­renault­spor­ti­ves.nl Aan­drij­ving ben­zi­ne, vier­ci­lin­der lijn­mo­tor, voor­in in dwars­rich­ting in­ge­bouwd; 4 klep­pen per ci­lin­der, 2 bo­ven­lig­gen­de nok­ken­as­sen, aan­ge­dre­ven via tan­driem; wa­ter­koe­ling; elek­tr. mul­ti­point-in­jec­tie; bo­ring x slag: 82,0 x 83,5 mm; ci­lin­der­in­houd: 1764 cm3; com­pres­sie­ver­hou­ding: 10,0 : 1; max. ver­mo­gen: 101 kW/137 pk bij 6000 tpm; max. kop­pel: 158 Nm bij 4250 tpm; vijf­bak, hand­ge­scha­keld (vloer­pook), voor­wiel­aan­drij­ving.

Car­ros­se­rie – on­der­stel zelf­dra­gen­de car­ros­se­rie van staal, 4 por­tie­ren met gro­te ach­ter­klep; v: McPher­son-veer­po­ten, draag­ar­men, re­ac­tie­ar­men, sta­bi­li­sa­tor; a: on­afh. op­han­ging met ge­lei­de-ar­men, tor­sie­ve­ren, te­le­scoop­schok­dem­pers, sta­bi­li­sa­tor; tand­heu­gel­be­stu­ring (be­kr.); rem­men v/a: ge­vent. schij­ven / schij­ven; ban­den v/a: 195/50 R15; wie­len 6,5 x 15.

Tech­ni­sche ge­ge­vens L/B/H: 4155/1694/1418 mm; wiel­ba­sis: 2545 mm, spoor­breed­te v/a: 1418/1406 mm; leeg­ge­wicht: 1085 kg; max. toe­laat­baar ge­wicht: 1515 kg; tank­in­houd: 55 l; ge­bouwd van 1990 tot1996; pro­duc­tie­aan­tal: n.n.b. Pres­ta­ties ac­ce­le­ra­tie 0-100 km/h: 8,5 sec; top­snel­heid: 212 km/h; ver­bruik: 8,2 l/100 km (1 : 12,2).

www.renault­club­bel­gie.be

Re­nault heeft van het in­te­ri­eur van de 19 16V een waar feest ge­maakt.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.