Rover 220 Coupé (1994)

Classic Cars (Netherlands) - - Vergelijking -

Een vijf­deurs (!) Re­nault 19 16V kom je ook niet meer op el­ke straat­hoek te­gen. Dit exem­plaar – van young­ti­mer­spe­ci­a­list Au­tohan (www. au­tohan.nl) – kwam so­wie­so maar wei­nig op straat, want er staat pas 34.000 ki­lo­me­ter op de tel­ler. Af­ge­leid van het meest bur­ger­lij­ke mo­del van de­ze drie had hij de scho­ne doch on­uit­voer­ba­re taak het ima­go van de R19 een boost te ge­ven.

Ruit­jes, streep­jes, bies­jes

De 16V-ver­sie van de drie­deurs Cit­ro­ën ZX (wat ook be­paald geen sexy mo­del­le­tje is) ziet er van de­ze drie au­to’s het meest GTI-ach­tig uit. Hij gaat ge­tooid met dik­ke, lek­ker hoe­ki­ge spat­bord­ver­bre­ders die de au­to veel meer ka­rak­ter ge­ven. Si­de skirts, een dakspoi­ler, la­ge­re bum­pers, breed­stra­lers, een dik ver­chroomd uit­laat­mond­je en ook de ver­plich­te in­druk­ma­ken­de ty­pe­plaat­jes ont­bre­ken even­min. Het zijn pre­cies de in­gre­di­ën­ten die het saaie drie­deurs­mo­del no­dig had om in een stoe­re GTI te ver­an­de­ren. De spat­bord­ver­bre­ders zijn op de enig juis­te, maar ook goed­koopst mo­ge­lij­ke ma­nier aan­ge­bracht: met pop­na­gels, op het ge­wo­ne plaat­werk.

Ook Re­nault ge­troost­te zich de moei­te om de 19 16V de agres­sie­ve looks te ge­ven die nu een­maal bij dit soort 'pe­tjes'-au­to's pas­sen, zij het dui­de­lijk meer ge­ïn­te­greerd in het de­sign. De au­to komt veel meer so­phis­ti­ca­ted over dan de ru­di­men­tai­re Cit­ro­ën ZX 16V. De Rover 220 moet het, los van zijn af­wij­ken­de koets­werk, heb­ben van een gro­te kof­fer­kleps­poi­ler, de dif­fusor on­der aan de ach­ter­bum­per, be­schei­den skirts die in het plaat­werk zijn mee­ge­vormd en een wat die­pe­re voor­spoi­ler. De ver­chroom­de gril­le is op zijn zachtst ge­zegd mis­plaatst op de 220 Coupé: hij haalt de spor­tie­ve as­pi­ra­ties van de au­to on­der­uit.

Cit­ro­ën heeft he­laas nooit de moei­te ge­no­men om van het ZX-in­te­ri­eur iets bij­zon­ders te ma­ken, ter­wijl de Fran­sen daar bij uit­stek goed in kun­nen zijn. Neem eens een prach­tig stuk pied de pou­le of prin­ce de gal­les ruit­mo­tief en je hebt di­rect iets waar de­cen­nia la­ter nog over wordt ge­spro­ken: zie VW's GTI met zijn Schot­se ruit en golf­bal op de ver­snel­lings­pook. In de ZX 16V moe­ten we het doen met een ro­de bies om de ver­der saaie ve­lours be­kle­ding van de stoe­len, een bies over het dash­board (al­leen in de eer­ste se­rie) en een drie­spaaks stuur dat even­min bij­draagt aan de spor­tie­ve uit­stra­ling. Een ge­mis­te kans. Ge­luk­kig heeft Wil­lem die idi­o­te start­on­der­bre­ker met pin­co­de – die Peu­ge­ots en Cit­ro­ëns be­gin ja­ren ne­gen­tig ont­sier­de – on­klaar ge­maakt. Dit at­tri­buut scheel­de des­tijds ver­ze­ke­rings­pre­mie, in som­mi­ge lan­den. Aan­drij­ving ben­zi­ne; vier­ci­lin­der lijn­mo­tor, voor­in in dwars­rich­ting in­ge­bouwd; 4 klep­pen per ci­lin­der; 2 bo­ven­lig­gen­de nok­ken­as­sen, aan­ge­dre­ven via tan­driem; wa­ter­ge­koeld; elek­tr. mul­ti­point-in­jec­tie; bo­ring x slag: 84,4 x 89,0 mm; ci­lin­der­in­houd: 1994 cm3; com­pres­sie­ver­hou­ding: 10,1 : 1; max. ver­mo­gen: 100 kW/136 pk bij 6000 tpm; max. kop­pel: 185 Nm bij 2500 tpm; vijf­bak, hand­ge­scha­keld (vloer­pook), voor­wiel­aan­drij­ving.

Car­ros­se­rie – on­der­stel zelf­dra­gen­de car­ros­se­rie van staal, 2 por­tie­ren; v: McPher­son-veer­po­ten, draag­ar­men, re­ac­tie­ar­men, sta­bi­li­sa­tor; a: on­afh. op­han­ging met ge­lei­de-ar­men, schroef­ve­ren, te­le­scoop­schok­dem­pers, sta­bi­li­sa­tor; tand­heu­gel­be­stu­ring (be­kr.); rem­men v/a: ge­vent. schij­ven / schij­ven; ban­den v/a: 185/55 R15; wie­len 6 x 15. Tech­ni­sche ge­ge­vens L/B/H: 4270/1680/1370 mm; wiel­ba­sis: 2550 mm, spoor­breed­te v/a: 1430/1360 mm; leeg­ge­wicht: 1147 kg; max. toe­laat­baar ge­wicht: 1650 kg; tank­in­houd: 55 l; ge­bouwd van 1993-1996; pro­duc­tie­aan­tal: n.n.b.

Pres­ta­ties ac­ce­le­ra­tie 0-100 km/h: 8,8 sec; top­snel­heid: 205 km/h; ver­bruik: 8,3 l/100 km (1 : 12,0).

De Rover 220 is in dit ge­zel­schap

de vreem­de eend in de bijt.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.