Rover 200-se­rie Coupé (1993-1996)

Classic Cars (Netherlands) - - Vergelijking -

Voor de Rover 200-se­rie be­staat wei­nig be­lang­stel­ling, slechts voor de snel­le­re mo­del­len wil een en­ke­ling mis­schien nog warm lo­pen. Daar­naast be­staat het pro­bleem dat er van de twee­deurs Coupé ge­du­ren­de een kor­te pe­ri­o­de maar heel wei­nig exem­pla­ren ver­kocht zijn. Wie dit mo­del be­geert, heeft niet te duch­ten van een gro­te con­cur­ren­tie, maar het aan­bod is ook zeer be­perkt. Meest be­geer­lij­ke uit­voe­ring is de 220 Tur­bo, maar ook de ver­sie met de at­mos­fe­ri­sche mo­tor zorgt voor goe­de pres­ta­ties. Bij de 216 Coupé is het meer show dan go.

Car­ros­se­rie De car­ros­se­rie kent en­ke­le aan­dachts­pun­ten waar roest de vrije hand heeft. De dor­pels, de por­tie­ren en het voor­ruit­fra­me zijn ge­wil­li­ge slacht­of­fers. Be­lang­rijk

is dat de au­to geen (gro­te) scha­de heeft ge­had. Een lak­dik­te­me­ter brengt scha­des uit het ver­le­den ge­na­de­loos aan de op­per­vlak­te. Lek­ka­ges zijn een be­kend pro­bleem. Met na­me de af­dich­tin­gen van de uit­neem­ba­re dak­pa­ne­len la­ten het op den duur af­we­ten. Ook komt er via de ach­ter­lich­ten wa­ter in de kof­fer­bak, dus con­tro­leer ook hier het ta­pijt op vocht­plek­ken.

Tech­niek De tech­niek is gro­ten­deels ge­lijk aan die van de Rover 200-se­rie en de Hon­da Con­cer­to. Ruim­te op de bus­sen van de wiel­op­han­ging komt veel­vul­dig voor. De rem­schij­ven staan er be­kend om dat ze snel wil­len krom­trek­ken. Mo­to­risch heb­ben al­le uit­voe­rin­gen te lij­den van een lek­ken­de kop­pak­king, het is heel be­lang­rijk dat het koel­sys­teem

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.