Koop­tips Mor­gan Plus 4 Su­per Sports (1962-1965)

Classic Cars (Netherlands) - - Restauratie -

De Plus 4 Su­per Sports is de meest be­geer­de klas­sie­ke Mor­gan. Er zijn maar zo’n 104 exem­pla­ren ge­bouwd. Die com­bi­na­tie zorgt er voor dat de Su­per Sports die nog te koop wor­den aan­ge­bo­den, erg prij­zig zijn. Een goed exem­plaar kan zo­maar 2 ton kos­ten. Het plaat­werk was van alu­mi­ni­um, in te­gen­stel­ling tot dat van an­de­re Mor­gans Plus 4. Het hou­ten fra­me is on­der­houds­ge­voe­lig. Als je na­la­tig bent op dat ge­bied, ver­slech­tert de kwa­li­teit in ra­zend tem­po.

Car­ros­se­rie In de ja­ren zes­tig werd het hout­werk nog niet ge­ïm­preg­neerd (daar be­gon Mor­gan pas in 1986 mee) en dus is het kwets­baar. Voor de ste­vig­heid van de car­ros­se­rie is de con­di­tie van de dor­pels erg be­lang­rijk, zo­wel het sta­len deel als de hou­ten bal­ken. Als je met de au­to rijdt, moet hij als een kart aan­voe­len: on­com­for­ta­bel, maar – als je een­maal aan de au­to ge­wend bent – met voor­tref­fe­lij­ke rij­ei­gen­schap­pen. Doet de au­to dat niet, dan kan de con­struc­tie zijn ste­vig­heid kwijt zijn. Be­lang­rijk bij de iden­ti­fi­ca­tie van een ori­gi­ne­le Su­per Sports: ko­men al­le ori­gi­ne­le fa­brieks­num­mers met el­kaar over­een? Let op de mat­ching num­bers.

Tech­niek De Mor­gan Plus 4 Su­per Sports wordt aan­ge­dre­ven door een Tri­umph TR3- of TR4-mo­tor, die als be­trouw­baar be­kend staat. De staat van het on­der­houd is be­pa­lend voor de le­vens­duur van de mo­tor. De mees­te on­der­de­len zijn via clubs nog re­de­lijk goed te vin­den. De car­bu­ra­teurs moe­ten in een goe­de staat zijn, ver­van­gen­de We­bers (42 mm) zijn niet meer te vin­den. Be­lang­rijk is ook de staat van het on­der­stel. Er kan spe­ling in de be­stu­ring op­tre­den als de voor­wiel­op­han­ging niet goed en met re­gel­maat is ge­smeerd.

On­der­de­len Aan veel on­der­de­len is nau­we­lijks meer te ko­men. Plaat­werk is mak­ke­lij­ker ver­krijg­baar, des­noods kan het door een ge­spe­ci­a­li­seer­de plaat­wer­ker wor­den na­ge­maakt. Mor­gans wor­den met de hand ge­bouwd, dus let bij ver­van­ging van het plaat­werk op de pas­vorm.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.