In ho­ge­re sfe­ren

Classic Cars (Netherlands) - - Koopadvies - Tekst: Tho­mas Pfahl • Fo­to’s: Mar­kus Sen­de, Jür­gen Zer­ha, Opel

Met de Mon­za voeg­de Opel spor­tie­ve flair toe aan het luxe­seg­ment. De doel­groep kocht ech­ter lie­ver een Mercedes. De­ze ex­clu­si­vi­teit maakt de Se­na­tor-af­ge­lei­de als young­ti­mer al­leen maar in­te­res­san­ter.

Het suc­ces van de Man­ta smaak­te bij Opel naar meer. Dus waar­om zou een gro­te luxe coupé niet even suc­ces­vol kun­nen zijn? In 1978 werd de op de Re­kord E ge­ba­seer­de Mon­za voor­ge­steld, op het­zelf­de mo­ment als de tot de A-stij­len iden­tie­ke Se­na­tor A. In to­taal zou­den er 47.008 exem­pla­ren ge­bouwd wor­den van de luxu­eu­ze twee­deurs coupé.

De hoog­tij­da­gen van de Mon­za wa­ren ech­ter snel voor­bij. Veel exem­pla­ren wer­den af­ge­trapt en als goed­ko­pe oc­ca­si­on moest hij in de ja­ren tach­tig en ne­gen­tig ook nog de no­di­ge aan­pas­sin­gen naar de ‘smaak’ van de ei­ge­naar over zich heen la­ten ko­men, in de vorm van al­ler­lei le­lij­ke spoi­lers en veel te gro­te wie­len. In­mid­dels lijkt het tij te ke­ren en wordt de Mon­za door steeds meer au­tolief­heb­bers ge­zien als een klas­sie­ker.

Vind eerst maar ’ns een goe­de

Er zijn twee Mon­za-ge­ne­ra­ties: het ‘chroom­mo­del’ A1 en de daar­op­vol­gen­de A2. Er is ook nog een tus­sen­mo­del, dat van­af de herfst van 1981 tot ja­nu­a­ri 1983 werd aan­ge­bo­den. Ten op­zich­te van de A1 had de­ze A1+ an­de­re bui­ten­spie­gels, een spoi­ler­rand en een ge­mo­der­ni­seerd dash­board.

Bij de A2 moest de chroom­ver­sie­ring het veld rui­men, de Mon­za kreeg voort­aan kunst­stof bum­pers en mist­lam­pen mee. Voor het hui­di- ge prijs­ni­veau maakt het ove­ri­gens niet veel uit of je met een A1, een A1+ of een A2 van doen hebt. Het pro­bleem is eer­der om een goed exem­plaar te vin­den. Dat is las­tig, maar niet on­mo­ge­lijk: het aan­bod loopt uit­een van ge­stran­de res­tau­ra­tie­pro­jec­ten en exem­pla­ren die een zwaar be­staan heb­ben ge­had tot au­to’s die in een top­con­di­tie ver­ke­ren. Au­to’s waar­op vo­ri­ge ei­ge­na­ren hun cre­a­ti­vi­teit heb­ben bot­ge­vierd in

Ac­cu

De op de Re­kord E ge­ba­seer­de Mon­za moest het op­ne­men te­gen de Mercedes W

123 Coupé en BMW 6-se­rie. De Mon­za kreeg een on­af­han­ke­lij­ke ach­ter­wiel­op­han­ging met schuin ge­plaatste draag­ar­men en ruim­te­be­spa­ren­de mi­ni­blok­ve­ren.

Weg­ge­lekt ac­cu­zuur zakt weg tot in het laag­ste punt van de lin­ker langs­dra­ger.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.