Koop­tips Nis­san Be-1 / Pao (1987-1990)

Classic Cars (Netherlands) - - Vergelijking -

Car­ros­se­rie - on­der­stel zelf­dra­gen­de car­ros­se­rie van staal en kunst­stof; 2 por­tie­ren; v: McPhers­on­veer­po­ten, schroef­ve­ren; a: star­re as, schroef­ve­ren; tand­heu­gel­be­stu­ring (be­kr.); rem­men v/a: schij­ven / trom­mels; ban­den v/a: 155 SR12.

Tech­ni­sche ge­ge­vens L/B/H: 3740 / 1570 / 1480 mm; wiel­ba­sis: 2300 mm; spoor­breed­te v/a: 1365 / 1355 mm; leeg­ge­wicht: 790 kg; max. toe­laat­baar ge­wicht: 1410 kg; tank­in­houd: 40 l.; ge­bouwd van 1989-1991; pro­duc­tie­aan­tal: 51.657.

Pres­ta­ties ac­ce­le­ra­tie 0-100 km/h: ca. 17 sec.; top­snel­heid: ca. 140 km/h; ver­bruik: ca. 7,0 l/100 km (1 : 14,3). Hoe­wel slechts tien­dui­zend men­sen een Be-1 moch­ten ko­pen, heb­ben de mees­te ei­ge­na­ren het au­tootje niet ge­koes­terd. De en­ke­le keer dat je er in Ja­pan een­tje te­gen­komt, is op een slo­pe­rij. Van de Pao zijn vijf keer zo veel exem­pla­ren ge­bouwd en er is een groot aan­tal be­waard ge­ble­ven. In Ne­der­land staan acht­tien Pao’s op ken­te­ken (en één Be-1). On­der­huids zijn bei­de au­to’s prak­tisch iden­tiek, ze heb­ben het­zelf­de on­der­stel en de­zelf­de mo­tor.

Car­ros­se­rie De Be-1 ver­scheen twee jaar eer­der op de markt dan de Pao en dus heeft roest twee jaar lan­ger de tijd ge­had om scha­de aan de rich­ten. Bij bei­de au­to’s zijn de dor­pels het eer­ste aan de beurt. Bij de erg­ste roest­ge­val­len kun je pre­cies zien wel­ke pa­ne­len van staal zijn en wel­ke van kunst­stof. Al­le ran­den van staal zijn dan ge­ac­cen­tu­eerd met roest. Het fra­me van het vouw­dak kan in een nog slech­te­re staat zijn dan de soff­top zelf.

Tech­niek Bij de Be-1 in de­ze re­por­ta­ge zorg­de de car­bu­ra­teur voor pro­ble­men, maar door­dat Nis­san voor de Be-1 en de Pao de­zelf­de tech­niek ge­bruik­de als de Mi­cra, kon er op de sloop ge­zocht wor­den naar een ver­van­gen­de car­bu­ra­teur. Net als bij de

eer­ste Mi­cra moet in de Be-1 en de Pao de dis­tri­bu­tie­riem re­gel­ma­tig ver­van­gen wor­den en heeft de wa­ter­pomp niet het eeu­wi­ge le­ven. Wie er niet op tijd bij is de pomp te ver­van­gen, kan dit fu­nes­te over­ver­hit­ting van de mo­tor tot ge­volg heb­ben.

De ba­ga­ge­klep vouwt naar be­ne­den open en zo ont­staat een pick­nick­bank­je voor twee.

Met de rech­ter scha­ke­laar open en sluit je het elek­tri­sche vouw­dak.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.