Koop­tips Nis­san Fi­ga­ro (1991-1992)

Classic Cars (Netherlands) - - Vergelijking -

Van de vier Pi­ke-au­to’s heeft de Fi­ga­ro ver­uit de mees­te be­won­de­raars. On­der de on­ge­veer twee­hon­derd Ne­der­land­se ei­ge­na­ren be­vin­den zich ook en­ke­le be­ken­de Ne­der­lan­ders, zo­als Ro­bin van Per­sie, Na­tas­ja Fro­ger en Lau­ren Ver­ster. Het is een­vou­dig om een Fi­ga­ro te ko­pen en te rij­den, want ons land telt twee spe­ci­a­lis­ten waar­bij je een Fi­ga­ro kunt aan­schaf­fen en la­ten on­der­hou­den: Fi­ga­ro­cars (www.fi­ga­ro­cars.nl) en Fi­ga­ro­spe­ci­a­list (www.fi­ga­ro­spe­ci­a­list.nl).

Car­ros­se­rie Roest is bij veel Fi­ga­ro’s een pro­bleem, maar het is lang niet al­tijd zicht­baar. Zo kan een au­to er op het eer­ste ge­zicht (of op de fo­to’s van een vei­ling­site) best goed uit­zien, maar blij­ken bij een uit­ge­brei­de in­spec­tie de dor­pels, de wiel­kas­ten, de deu­ren en de bo­dem aan­ge­tast te zijn door roest. Een an­der aan­dachts­punt is het neer­klap­ba­re dak. Test of het me­cha­niek soe­pel werkt en of het dak niet te veel is ge­krom­pen door de zon. Be­weeg tot slot de elek­tri­sche ra­men een paar keer op en neer, want die ver­to­nen soms ku­ren.

Tech­niek Geef ge­hoor aan het knuf­fel­ba­re ui­ter­lijk van de Fi­ga­ro en ver­troe­tel hem met lief­de­vol on­der­houd. De wa­ter­pomp en de dis­tri­bu­tie­riem moe­ten tij­dig ver­van­gen wor­den en de tur­bo heeft te lij­den

on­der de ho­ge laad­druk. Ro­de olie on­der de au­to wijst op een lek­kend stuur­huis. Over­ver­hit­ting van de mo­tor is een be­kend eu­vel, dat de spe­ci­a­list kan ver­hel­pen door het mo­torm­a­na­ge­ment aan te pas­sen en de tur­bo­druk iets te ver­la­gen. Als de mo­tor on­re­gel­ma­tig loopt, is er geen re­den tot pa­niek. Dit is een be­kend pro­bleem dat zon­der ho­ge kos­ten kan wor­den op­ge­lost.

On­der­de­len In the­o­rie kan het ga­ra­ge­be­drijf op de hoek een Fi­ga­ro on­der­hou­den. Voor de unie­ke on­der­de­len klop je aan bij de Fi­ga­ro-spe­ci­a­list. Als de ou­de voor­raad op raakt, wordt er een op­los­sing ge­von­den. Zo laat Fi­ga­ro­cars nieu­we ci­lin­der­kop­pen, deur­rub­bers en ver­chroom­de sier­de­len ma­ken. Dat kan uit, want er is veel vraag naar.

De Fi­ga­ro heeft een ra­dio met cd-spe­ler. De spe­ci­a­list kan er mp3 en Blue­tooth aan toe­voe­gen.

Veel knop­jes en scha­ke­laars zijn uniek voor de Fi­ga­ro.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.