Koop­tips Daimler Double-Six (1972-1973)

Classic Cars (Netherlands) - - Vergelijking -

Vier jaar na zijn in­tro­duc­tie in 1968 kreeg de XJ de twaal­ci­lin­der uit de E-Ty­pe. De XJ12 Se­ries 1 is zeer zeld­zaam, want al na een jaar werd hij af­ge­lost door de ge­fa­ce­lif­te Se­ries 2. In to­taal wer­den zo’n 4000 exem­pla­ren van de XJ12 S1 ge­bouwd. Tot die 4000 be­ho­ren links- en rechts­ge­stuur­de au­to’s, exem­pla­ren voor de Ame­ri­kaan­se markt, Daim­lers Double-Six en luxe Van­den Plas-uit­voe­rin­gen met lan­ge wiel­ba­sis. Ove­ri­gens is de mo­tor nog steeds de meest ge­bouw­de twaalf­ci­lin­der al­ler tij­den. De on­der­houds­kos­ten zijn hoog, want de tech­niek is ge­baat bij een ex­pert.

Car­ros­se­rie De car­ros­se­rie van de XJ is slecht te­gen roest be­schermd en moet daar­om heel goed, bij voor­keur door een ex­pert ge­con­tro­leerd wor­den. Be­rucht is de om­lijs­ting van de voor- en de ach­ter­ruit, waar roestscha­de de oor­zaak kan zijn van lek­ka­ges. Wan­neer er re­gen­wa­ter naar bin­nen treedt, trekt dit in het iso­la­tie­ma­te­ri­aal en in het ta­pijt. Con­tro­leer de be­kle­ding daar­om goed op ver­kleu­ring en vocht. An­de­re zwak­ke pun­ten zijn de wiel­kui­pen, de dor­pels en de bo­dem­plaat. Let ook op de op­han­ging van de uit­laat, een be­kend zwak punt van de V12-mo­del­len.

Tech­niek De twaalf­ci­lin­der is geen mo­tor voor be­gin­nen­de hob­by­is­ten. Als je hem goed on­der­houdt, is de 5,3-li­ter V12 een ge­not, maar daar­voor moet je wel be­reid zijn veel geld te in­ves­te­ren. Als de mo­tor klop­pen­de ge­lui­den maakt en on­ge­zond klinkt, brand

je vin­gers er dan niet aan. Lan­ge stil­stand kan ook veel ver­volg­scha­de op­le­ve­ren, zo­als een roes­ten­de tank, lek­ka­ge van de stuur­in­rich­ting en een de­fec­te trans­mis­sie. Door de ho­ge be­las­ting moe­ten de la­gers van het on­der­stel re­gel­ma­tig wor­den ver­van­gen. Als er olie uit het dif­fe­ren­ti­eel lekt, moe­ten ook de rem­schij­ven goed be­ke­ken wor­den. Die zijn te­gen het diff ge­bouwd.

On­der­de­len Er zijn tal van ge­spe­ci­a­li­seer­de be­drij­ven die je kun­nen hel­pen aan on­der­de­len voor het re­gu­lie­re on­der­houd en re­pa­ra­ties aan de tech­niek, maar ook via de Ja­gu­ar-dea­ler is daar nog aan te ko­men. Voor plaat­werk, zo­als de voor­ste uit drie de­len ge­con­stru­eer­de spat­bor­den, wordt het las­ti­ger. Voor spe­ci­fie­ke Daimler- of Van­den Plas-de­tails, die zeer zeld­zaam zijn, moet je ge­duld heb­ben. En een goed ge­vul­de bank­re­ke­ning.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.