Ver­sla­vend leuk

Classic Cars (Netherlands) - - Dhrc Clubpagina's - Tekst: Ar­jan Krop­man

Een jaar ge­le­den be­gon­nen we met Clas­sic Cars on­ze sa­men­wer­king met de DHRC. Ik durf nu wel te be­ken­nen dat ik toen niets van ral­ly's wist. En la­ten we wel we­zen: wan­neer ik praat met de men­sen van de club, blijkt mijn ken­nis nog steeds slechts een frac­tie te zijn van hun ex­per­ti­se. Maar na een paar oe­fen­rit­ten, wat KLIPS, een kaart­lees­cur­sus en een heu­se deel­na­me aan een ral­ly, kan ik nu in elk ge­val mee­pra­ten – vind ik.

Schrij­ven dat ral­ly­rij­den leuk is, zou geen recht doen aan het spel. Het is sim­pel­weg ver­sla­vend. De com­bi­na­tie van kaart­le­zen, au­to­rij­den, ge­nie­ten van prach­ti­ge om­ge­vin­gen en puz­ze­len is uniek. Je moet in het hoofd van de uit­zet­ter van een ral­ly krui­pen om de rou­te he­le­maal te kun­nen door­gron­den. Er­va­ring, ken­nis en kun­de val­len sa­men wan­neer je een ral­ly­proef fout­loos, vrij­wel fout­loos of mis­schien al­leen maar be­ter dan de vo­ri­ge af­rondt. Je wordt een team met je na­vi­ga­tor en vecht te­gen de an­de­re equi­pes en de uit­zet­ter, die al­les in het werk stel­de om het moei­lijk voor je te ma­ken. Om ver­vol­gens met z'n al­len een kop kof­fie te drin­ken, een stuk taart te eten en te la­chen om waar je toch nog in de fout bent ge­gaan.

Maar wat ik het al­ler­mooi­ste vind dat ik in het af­ge­lo­pen jaar er­va­ren heb, is de lief­de voor het rij­den van klas­sie­ke au­to's. Wat me van­af de al­ler­eer­ste ont­moe­ting met de DHRC-le­den is bij­ge­ble­ven en waar we van­af het be­gin al on­mid­del­lijk op een lijn za­ten, is het ge­loof in het feit dat ou­de au­to's het mooist zijn wan­neer ze rij­den. Ral­ly­rij­ders zijn niet bang voor roest, lek­ke ban­den, te he­te rem­men, re­gen, mod­der of snel­heid. Een au­to is een au­to en is het mooist in be­we­ging. De le­den van de DHRC koes­te­ren hun bo­li­des, maar ont­zien ze niet. Ik heb Por­s­ches door plas­sen zien ra­zen, Ja­gu­ars over as­falt zien glij­den en Al­fa Ro­meo's door de mod­der zien gaan. El­ke au­to wordt ge­waar­deerd en komt op­ge­poetst aan de start van een nieu­we ral­ly prach­tig, om on­der de mod­der of stof aan de fi­nish te ko­men. Van al­les is dit wat ik het mooist vind aan een klas­sie­ker­ral­ly: de au­to's en de men­sen die er­in rij­den. Op naar een nieuw sei­zoen!

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.