Voor­oor­log­se ver­lei­ding

Nu pas leer ik in te zien hoe in­te­res­sant de voor­oor­log­se au­to­ge­schie­de­nis is.

Classic Cars (Netherlands) - - Inhoud Classic Cars - Igor Stuif­zand re­dac­teur is­tuif­zand@fnl.nl

Er is een tijd ge­weest dat ik he­le­maal niets met klas­sie­kers had. Mijn in­te­res­se ging uit naar de mo­del­len uit het laat­ste au­to­jaar­boek dat Sin­ter­klaas me ca­deau had ge­daan. Van de Lan­cia The­ma 8.32, de BMW M5 en de Au­di V8 leer­de ik de tech­ni­sche spe­ci­fi­ca­ties uit mijn hoofd en spel­de ik de test­ver­sla­gen. Ik vond het mach­tig in­te­res­sant om te le­zen over de vier­wiel­be­stu­ring van de Maz­da 626 Coupé en de Hon­da Pre­lu­de en wil­de pre­cies we­ten hoe de ci­lin­der­uit­scha­ke­ling op Ca­dil­lacs North­star­V8 werk­te.

Op een dag las ik een ar­ti­kel – in welk blad kan ik mij niet meer her­in­ne­ren – over een reis met een Cit­ro­ën DS naar het zui­den van Frank­rijk. Ik raak­te be­van­gen door de schoon­heid van de au­to en be­loof­de me­zelf ooit een Snoek te be­zit­ten. Van die be­lof­te is het nooit ge­ko­men en ge­zien de prijs die mo­men­teel voor een mooie DS wordt ge­vraagd, zie ik dat ook niet zo gauw meer ge­beu­ren. Bo­ven­dien leer­de ik steeds meer klas­sie­ke au­to’s ken­nen en mijn voor­keu­ren breid­den zich uit tot bui­ten de Fran­se lands­gren­zen. Mijn in­te­res­se in de geschiedenis van de au­to richt­te zich op steeds vroe­ge­re tij­den, maar bleef ste­ken in de la­te ja­ren veer­tig en vroe­ge ja­ren vijf­tig. Au­to’s kre­gen in de­ze pe­ri­o­de een her­ken­baar ui­ter­lijk en de tech­ni­sche voor­uit­gang le­ver­de al­ler­lei prach­ti­ge ont­wik­ke­lin­gen op. Van voor­oor­log­se au­to’s moest ik niet veel heb­ben. Die mal­le hoe­den­do­zen op die smal­le wie­len le­ken im­mers al­le­maal op el­kaar en van de mees­te mer­ken had ik nog nooit ge­hoord. De laat­ste tijd is mijn in­te­res­se­ge­bied zich toch weer aan het ver­schui­ven. Ar­ti­ke­len over voor­oor­log­se au­to’s lees ik met steeds gro­te­re be­lang­stel­ling en op in­ter­net speur ik steeds va­ker naar mo­del­len die in de ja­ren twin­tig en der­tig zijn ge­bouwd. Juist in de­ze pe­ri­o­de maak­te de au­to­in­du­strie enor­me spron­gen, niet al­leen op het vlak van vorm­ge­ving en tech­niek, maar ook op pro­duc­tie­tech­nisch ge­bied. Nu pas leer ik in te zien hoe in­te­res­sant de voor­oor­log­se pe­ri­o­de is en ga ik de au­to’s uit de­ze tijd waar­de­ren om hun schoon­heid en tech­no­lo­gie. Want veel toe­pas­sin­gen die te­gen­woor­dig hy­per­mo­dern zijn, blij­ken tach­tig jaar ge­le­den al te zijn toe­ge­past. Be­kijk bij­voor­beeld maar eens de Peugeot 601 Coupé Trans­for­ma­ble op pa­gi­na 34.

Ik houd een lijst­je bij van on­der­wer­pen die in­te­res­sant kun­nen zijn voor toe­kom­sti­ge edi­ties van Clas­sic Cars. De laat­ste tijd zijn het voor­al voor­oor­log­se au­to’s die ik heb toe­ge­voegd. Zo wil ik mij dol­graag nog eens ver­die­pen in de ra­ce­Bu­gat­ti’s uit de ja­ren twin­tig, de voor­wiel­aan­ge­dre­ven Cord met zijn klap­kop­lam­pen, de beeld­scho­ne In­vic­ta S­ty­pe en de een­vou­di­ge Aus­tin Se­ven. Nog zo’n in­te­res­san­te au­to: de Re­nault Ner­vas­port die in 1935 als win­naar van de Ral­lye Mon­te Car­lo werd af­ge­vlagd.

En­ke­le maan­den ge­le­den kreeg ik de kans om ach­ter het stuur van de­ze acht­ci­lin­der Re­nault te krui­pen. De mo­tor liep, ik was klaar om het por­tier dicht te trek­ken en de au­to de spo­ren te ge­ven. Maar op dat mo­ment stuit­te ik op een pro­bleem – let­ter­lijk. Ik kreeg het por­tier niet dicht, door­dat mijn knie in de weg zat. Met mijn leng­te van 1,96 me­ter was ik veel te lang voor de­ze au­to. Zo­dat ik nooit te we­ten zal ko­men hoe de­ze beeld­scho­ne au­to rijdt. Ver­moe­de­lijk zal ik va­ker te­gen dat pro­bleem aan lo­pen, wan­neer ik mij wil ver­die­pen in de rij­ei­gen­schap­pen van een voor­oor­log­se klas­sie­ker. Op die ma­nier blij­ven de­ze au­to’s voor mij hun ge­hei­men hou­den. Maar dat maakt ze juist ex­tra ver­lei­de­lijk.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.