Koop­tips Fi­at 600 (1955-1969)

Classic Cars (Netherlands) - - Vergelijking -

Ver­ras­send ge­noeg is het aan­bod van Fi­ats 600 aan de klei­ne kant. Het lijkt er­op dat de au­to ge­bukt gaat on­der de po­pu­la­ri­teit van de klei­ne­re 500. Over het al­ge­meen roept de au­to min­der sym­pa­thie op dan het be­roem­de ‘Rug­zak­je’. Veel 600’s zijn als do­nor ge­bruikt bij de res­tau­ra­tie van een Abarth (echt of na­maak), terwijl er ook heel wat exem­pla­ren ver­lo­ren zijn ge­gaan als ge­volg van de aan­trek­ke­lij­ke sloop­re­ge­lin­gen in de Zuid-Eu­ro­pe­se lan­den. Ita­li­aan­se han­de­la­ren vra­gen re­la­tief ho­ge prij­zen voor een goe­de 600: acht- tot tien­dui­zend euro is geen uit­zon­de­ring. Bij ons wor­den al­leen de al­ler­bes­te exem­pla­ren voor een der­ge­lijk be­drag aan­ge­bo­den.

Car­ros­se­rie Dat er nog maar zo wei­nig 600’s over zijn, heeft ook te ma­ken met zijn chro­ni­sche roest­pro­bleem: al­les wat ge­maakt is van plaat­staal, is vat­baar voor cor­ro­sie. Be­kijk voor­al de ko­ker­bal­ken en de on­der­ste hoe­ken van de voor- en de ach­ter­ruit goed, nood­za­ke­lijk las­werk is prijs­tech­nisch niet in­te­res­sant. Ook de dor­pels, de wiel­kuip­ran­den, het front­pa­neel en de on­der­rand van de por­tie­ren zijn ge­ijk­te roest­nesten. Nog een be­lang­rijk aan­dachts­punt, en dan met na­me bij de ou­de­re mo­del­len, is de com­pleet­heid van al­le sier­de­len. Het in­te­ri­eur moet in een net­te staat ver­ke­ren.

Tech­niek De 600 D heeft een wat gro­te­re mo­tor dan de 600 uit de eer­ste bouw­ja­ren, die be­ter be­stand is te­gen ge­bruik in het he­den­daag­se ver­keer. De vier­ci­lin­der is de­ge­lijk uit­ge­voerd, maar ge­voe­lig voor over­ver­hit­ting. Let op een olie­walm uit de uit­laat en op ram­mel­tjes. Voor het be­houd van de wiel­op­han­ging en de be­stu­ring is een goe­de sme­ring van be­lang. Ver­van­ging van het stuur­huis kan kost­baar zijn. Be­kijk het slij­ta­ge­pa­troon van de ach­ter­ban­den. Wan­neer de­ze schuin zijn af­ge­sle­ten, is de uit­lij­ning van de op­han­ging niet cor­rect.

On­der­de­len Geen nood wan­neer uw Fi­at 600 aan een gron­di­ge res­tau­ra­tie toe is: plaat­werk is ge­mak­ke­lijk ver­krijg­baar. Dat geldt ook voor al­le on­der­de­len die no­dig zijn voor het re­gu­lie­re on­der­houd, in­te­ri­eur­de­len of com­po­nen­ten waar­mee de Fi­at 600 een wat spor­tie­ver ka­rak­ter krijgt.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.