Op de brug

Classic Cars (Netherlands) - - Koopadvies -

Als het koets­werk de roest­toets der kri­tiek heeft door­staan, ben je er nog lang niet. Voor een de­fi­ni­tie­ve goed­keu­ring zul je de bus op de brug moe­ten zet­ten. Richt een zak­lan­taarn op de car­ros­se­rie­naad links­voor op de hoek. Een niet goed af­dich­tend an­ten­ne­r­ub­ber kan hier op den duur voor zwa­re roestscha­de zor­gen. Hoe ziet de wa­gen­bo­dem er­uit en hoe is de staat van de bin­nen­spat­bor­den? Als die zijn door­ge­roest, kun je de brug het bes­te met­een weer la­ten zak­ken en hard weg­ren­nen. De aan de bo­ven­kant roest­ge­voe­li­ge brand­stof­tank (vrij­wel niet te zien, vaak wel te rui­ken) is door­gaans al ver­nieuwd. Wie de tank zelf ver­vangt, doet er goed aan hem van een be­scher­men­de lak­laag te voor­zien. Als de au­to nog een lucht­ge­koel­de CU-mo­tor heeft, is het fijn als die door een eer­de­re ei­ge­naar is voor­zien van een elek­tri­sche brand­stof­pomp. Daar­mee loopt de boxer rus­ti­ger, bo­ven­dien is een ori­gi­ne­le mem­braan­pomp las­tig ver­krijg­baar.

Sterk punt van de T3 was al­tijd het on­der­stel. On­danks zijn flin­ke af­me­tin­gen en di­to ge­wicht, gold de bus in zijn glo­rie­tijd als lek­ker wend­baar. An­no nu is het on­der­stel juist vaak een pro­bleem­kind, en dan met na­me de voor­as. De la­ger­bus­sen van de draag­ar­men zijn veel­al ver­sle­ten, even­als de stuur­ko­gels. Con­tro­leer de be­ves­ti­gings­pun­ten van het sub­fra­me met een koe­voet op over­ma­ti­ge spe­ling. De la­ge­ring van de trek­stan­gen is even­eens een zwak punt. Als de ga­ten in de op­hang­pun­ten ovaal in plaats van rond zijn, moet er ge­last wor­den. Let op of de rub­bers zich bin­nen de to­le­ran­ties be­we­gen. Bij ex­tre­me over­be­las­ting kun­nen de trek­stan­gen af­bre­ken. Bij de ach­ter­as wil­len er nog wel eens breu­ken in de com­pac­te schroef­ve­ren voor­ko­men. Hin­der­lijk, maar geen dra­ma. Door­ge­roes­te draag­ar­men zijn dat wel en als de schok­dem­per­steu­nen ook zijn aan­ge­tast, wordt het echt kri­tiek.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.