Koop­tips TVR Chi­mae­ra (1993-2003)

TVR heeft in tien jaar tijd zo’n 6000 Chi­mae­ra’s ge­bouwd, 10 pro­cent daar­van werd be­steld met de vijf­li­ter V8. Maar ook met een klei­ne­re mo­tor­va­ri­ant kom je op het ge­bied van pres­ta­ties, rij­ple­zier en mo­tor­ge­luid he­le­maal niets te­kort. De 5,0-li­ter mo­tor

Classic Cars (Netherlands) - - Vergelijking -

De carrosserie is ge­maakt van met glas­ve­zel ver­sterk­te kunst­stof. Die roest niet, maar scheurt wel. De bo­dy staat op een bui­zen­fra­me van staal, dat voor­zien is van een poe­der­coa­ting. Na ver­loop van tijd ver­liest de coa­ting zijn be­scher­men­de wer­king, met na­me de bui­zen vlak ach­ter de voor­wie­len zit­ten pre­cies in de vuur­li­nie van vuil, vocht en steen­tjes. Daar­door raakt de poe­der­coa­ting los van het bui­zen­fra­me en grijpt roest zijn kans. Laat het liefst een ex­pert goed naar de au­to kij­ken, voor­dat u met een ze­perd zit op­ge­scheept. Let ook goed op spo­ren van

(slecht) scha­de­her­stel!

De gro­te V8 is erg ge­voe­lig voor een goed func­ti­o­ne­rend koel­sys­teem. De mo­tor­tem­pe­ra­tuur mag niet te sterk schom­me­len en de ven­ti­la­tor moet tij­dig aan­slaan. Test ook of de mo­tor bij be­drijf­s­tem­pe­ra­tuur ge­mak­ke­lijk op­nieuw start. Te­ke­nen van een lek­ke kop­pak­king (slud­ge in de olie­vul­dop, zwar­te spo­ren in het koel­wa­ter) zijn on­ge­wenst. De ver­snel­lings­bak moet soe­pel en nauw­keu­rig scha­ke­len. Ga na of de au­to tij­dens een proef­rit niet te sterk re­a­geert op spo­ring in het weg­dek: een ‘zoe­ken­de’ weg­lig­ging duidt op spe­ling op het stuur­huis. Kijk ook naar de ban­den: een schuin slij­ta­ge­pa­troon be­te­kent werk aan de ge­o­me­trie. Test al­le elek­tri­sche on­der­de­len goed!

Met een le­ven­di­ge club en een goe­de tech­ni­sche on­der­steu­ning van ge­spe­ci­a­li­seer­de be­drij­ven in bin­nen- en bui­ten­land, is het geen en­kel pro­bleem om een Chi­mae­ra op de weg te hou­den. Veel on­der­de­len zijn nieuw ver­krijg­baar en de be­schik­baar­heid van ge­bruik­te com­po­nen­ten is uit­ste­kend. Een slui­ten­de on­der­houds­his­to­rie is wel een ver­eis­te, bij aan­schaf van een Chi­mae­ra.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.