Koop­tips Volks­wa­gen Kar­mann-Ghia Ca­brio (1957-1974)

Classic Cars (Netherlands) - - Ver­ge­lij­king -

De Kar­mann-Ghia was en is een ech­te droom­au­to. He­laas wor­den er in­mid­dels ook droom­prij­zen voor ge­vraagd, zo­wel voor exem­pla­ren die in net­te staat ver­ke­ren als voor op­knap­pers. Check daar­om goed of de au­to com­pleet is en geef lie­ver wat meer uit voor een goed exem­plaar. Wie gaat sleu­te­len, komt van­we­ge de een­vou­di­ge tech­niek niet snel voor ver­ras­sin­gen te staan, de on­der­de­len­voor­zie­ning is bo­ven­dien goed. Van­we­ge de lan­ge pro­duc­tie­pe­ri­o­de is het aan te be­ve­len om te kij­ken of de aan­kle­ding van de au­to over­een­komt met het be­tref­fen­de bouw­jaar.

Roest is een wa­re plaag­geest voor de­ze

CAR­ROS­SE­RIE au­to. In de bak van het re­ser­ve­wiel slaat de roest­dui­vel vaak toe door­dat de wa­ter­af­voer­ka­na­len ver­stopt zit­ten. Het ver­war­mings­sys­teem werkt ook niet al­tijd goed meer. Check bo­ven­dien of het me­taal on­der de ac­cu niet is weg­ge­vre­ten door weg­ge­lekt ac­cu­zuur. Ont­bre­ken­de sier­strips op de flan­ken, of ach­ter­scher­men zon­der de ron­de dek­sels voor de ach­ter­wie­len, dui­den vaak op las­werk. Met na­me bij de ca­brio­ver­sie is het raad­zaam om even on­der de vloer­be­dek­king te kij­ken om te zien of al­les nog droog is.

De voor­as­sen van vroe­ge exem­pla­ren (ver­bin­dings

TECH­NIEK en astap­bou­ten) ken­nen een ho­ge­re slij­ta­ge dan die van la­te­re mo­del­len. Van­af 1965 speelt dat geen rol meer. Een be­kend pro­bleem van al­le boxer­mo­to­ren is een over­ver­hit­te der­de ci­lin­der. Bij mo­del­len die na 1970 zijn ge­bouwd, is dat ri­si­co kleiner. Een beet­je olie­lek­ka­ge is nor­maal, met na­me bij de kleps­to­ter­bui­zen en de klep­pen­dek­sels.

On­der­de­len vin­den is dank­zij de tech­ni­sche

ON­DER­DE­LEN ver­want­schap met de Ke­ver vaak geen en­kel pro­bleem. Bij­na al­les is nog ver­krijg­baar. Let er daar­bij wel op dat er ver­schil is tus­sen de vroe­ge en de la­te mo­del­len. Goed­koop zijn de on­der­de­len ech­ter niet, zo­dat het zaak is om er bij aan­schaf goed op te let­ten of de au­to com­pleet is.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.