Koop­tips Pon­tiac Bon­ne­vil­le (1959-1960)

Classic Cars (Netherlands) - - Rij-Impresie -

In 1959 in­tro­du­ceer­de Pon­tiac de Bon­ne­vil­le als zelf­stan­dig mo­del, na­dat de naam het jaar er­voor nog een uit­rus­tings­ni­veau op de Star Chief was. De eer­ste ge­ne­ra­tie was twee jaar in pro­duc­tie, voor­dat een ge­heel nieuw ont­werp voor mo­del­jaar 1961 werd voor­ge­steld. Maar ook de jaar­gan­gen 1959 en 1960 to­nen gro­te ui­ter­lij­ke ver­schil­len: bei­de au­to’s zijn dui­de­lijk her­ken­baar aan hun al dan niet ge­deel­de gril­le en aan het for­maat van hun staart­vin­nen. In bei­de ja­ren werd de Bon­ne­vil­le in 14 ver­schil­len­de car­ros­se­rie­va­ri­an­ten ge­le­verd. Meest zeld­zaam is de Custom Sa­fa­ri Wa­gon, waar­van maar en­ke­le dui­zen­den exem­pla­ren zijn ge­bouwd.

In de dro­ge sta­ten van de VS zijn de­ze full

CARROSSERIE si­ze Pon­tiacs een lang be­staan be­scho­ren, in de nat­te en kou­de stre­ken van Noord-Ame­ri­ka slaat roest ge­mak­ke­lijk toe. Be­lang­rij­ke aan­dachts­pun­ten zijn de dor­pels, de on­der­ste rand van de voor- en ach­ter­scher­men, de por­tier­bak­ken en de bum­pers. Ook de vloer­pa­ne­len ver­die­nen een kri­ti­sche blik. Door de gro­te ver­schil­len tus­sen de mo­del­ja­ren, zijn plaat- en sier­de­len niet uit­wis­sel­baar. Ver­van­gend plaat­werk moet in de VS wor­den ge­zocht, nieuw ma­te­ri­aal is niet meer ver­krijg­baar.

Bij ver­waar­lo­zing van het on­der­houd is

TECH­NIEK geen en­ke­le mo­tor ge­baat. Dat geldt zelfs voor gro­te Ame­ri­kaan­se V8’s met een laag spe­ci­fiek ver­mo­gen. Ou­de olie smeert im­mers min­der goed dat ver­se (mo­der­ne) olie. Het­zelf­de geldt voor de koel­vloei­stof: schoon wa­ter werkt be­ter dan ver­ont­rei­nigd wa­ter. Ram­me­len­de ket­tin­gen, ku­chen­de car­bu­ra­teurs, schok­ken­de trans­mis­sies of car­dan­as­sen, bon­ken­de dif­fe­ren­ti­eels, scheef­trek­ken­de rem­men, kra­ken­de draag­ar­men, te veel spe­ling op de be­stu­ring: tij­dens een proef­rit wordt al snel heel veel dui­de­lijk over de tech­ni­sche con­di­tie en de staat van on­der­houd van de au­to waar­op u uw oog heeft la­ten val­len.

Al­les wat er no­dig is om de Pon­tiac op ei­gen

ON­DER­DE­LEN kracht te la­ten rij­den, van rich­ting te ver­an­de­ren en weer tot stil­stand te bren­gen, is ge­mak­ke­lijk ver­krijg­baar. Me­nig on­der­de­len­spe­ci­a­list die zich be­zig­houdt met Ame­ri­kaan­se au­to’s, kan u ver­der hel­pen. Voor plaat­de­len en de de­tail­le­ring van de carrosserie is een ver­koop­si­te als eBay veel waard. Nog veel leu­ker wordt het wan­neer u zelf op reis naar Ame­ri­ka gaat om te zoe­ken naar de juis­te on­der­de­len.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.