Koop­tips DeLorean DMC-12 (1981-1982)

Classic Cars (Netherlands) - - Rij-Impresie -

In twee jaar tijd zijn er on­ge­veer 9200 exem­pla­ren ge­bouwd en te­gen­woor­dig be­staan er naar schat­ting nog 6000. De DMC-12 is dus niet heel zeld­zaam, maar door de ho­ge twee­de­hands­prij­zen kan het wel uit om een DeLorean op te knap­pen. Ori­gi­neel Ne­der­land­se au­to’s uit 1981 of 1982 ga je niet vin­den, want ze be­staan niet. Ten tij­de van de pro­duc­tie was er wel een Ne­der­land­se im­por­teur aan­ge­steld, maar nie­mand heeft toen 80.000 gul­den ge­ïn­ves­teerd in een DeLorean. Vol­gens de DeLorean Club Ne­der­land was Jan de Bou­vrie de eer­ste Ne­der­lan­der met een DMC12. Zijn au­to werd in 1985 op ken­te­ken ge­zet.

CARROSSERIE

De carrosserie is op­ge­bouwd uit pa­ne­len van roest­vast­staal die zijn be­ves­tigd aan een bo­dy van fi­ber­glas. Bei­de ma­te­ri­a­len roes­ten niet, dus dat is een zorg min­der. Ze kun­nen wel be­scha­digd ra­ken door een aan­rij­ding of an­de­re on­ge­wens­te in­vloe­den van bui­ten­af. Bij een roest­vast­sta­len pa­neel is dat te ver­hel­pen, want je kunt het los­ha­len, (la­ten) re­pa­re­ren en weer te­rug­plaat­sen. Op­tie twee is een ge­heel nieuw pa­neel be­stel­len. Aan­ge­zien het rug­gen­graat­chas­sis wel de­ge­lijk van staal is, is de DeLorean toch roest­ge­voe­lig. Con­tro­leer het chas­sis uit­ge­breid voor­dat je tot aan­koop over­gaat.

TECH­NIEK

Om de DMC-12 enigs­zins be­taal­baar te hou­den, werd het ont­werp aan­ge­past op on­der­de­len die voor­han­den wa­ren. Het chas­sis kwam van Lo­tus, de kop­pe­ling en trans­mis­sie van Re­nault, de voor­rem­men van Ford en en de ach­ter­rem­men van Ja­gu­ar. De door Peu­ge­ot, Re­nault en Volvo ont­wik­kel­de V6 is van 1975 tot 1998 in veel ver­schil­len­de au­to’s ge­bruikt. Zo­doen­de hoeft het on­der­hou­den en re­pa­re­ren van een DeLorean geen pro­bleem te zijn. Met re­gel­ma­tig on­der­houd kan de PRV-mo­tor het hon­derd­dui­zen­den ki­lo­me­ters vol­hou­den.

ON­DER­DE­LEN

In 1981 en 1982 zijn er on­ge­veer 9200 au­to’s van de band ge­rold, maar er zijn on­der­de­len ge­pro­du­ceerd voor veel meer au­to’s. Die on­der­de­len lig­gen in een loods in de VS te wachten op een nieu­we ei­ge­naar. Ze zijn niet goed­koop en ze moe­ten van ver ko­men, maar ze zijn er wel. Er wor­den zelfs ge­heel nieu­we au­to’s ge­bouwd met die on­der­de­len. En je kunt te­recht bij DeLorean Eu­ro­pe, een DeLo­reanspe­ci­a­list in Hem (Noord-Hol­land).

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.