Van vee­wa­gens tot Rolls-Roy­ces

Classic Cars (Netherlands) - - Rij-Impresie -

Bas Jan­sen is car­ros­se­rie­bou­wer in We­se­pe, maar niet zo­maar een. Je waant je bij het be­drijf in een voor­oor­log­se sme­de­rij an­nex werk­plaats. Bas moet niets heb­ben van een mo­der­ne hal die is voor­zien van al­le he­den­daag­se ge­mak­ken. Ook Bas’ klan­ten hou­den van de­ze sfeer van am­bach­te­lijk­heid. En in­der­daad, het voelt als een warm bad. Vrij rond­lo­pen in de werk­plaats tus­sen al het ge­slijp en gelas en ge­tim­mer door is een droom voor el­ke au­tolief­heb­ber. Over­al staan au­to’s in aan­bouw, van een Rolls­Roy­ce Phantom tot een Por­sche 928.

Het res­tau­re­ren en bou­wen van au­to’s is Bas met de pap­le­pel in­ge­go­ten. Zijn twee rech­ter­han­den erf­de hij van zijn va­der en in­di­rect van zijn opa. Groot­va­der Reint Jan­sen be­gon in 1937 als wa­gen­ma­ker en maak­te fu­ro­re als con­struc­teur van vee­wa­gens. Zoon Ger­rit nam de zaak over en de bu­si­ness flo­reer­de als nooit te­vo­ren. Tot­dat de mond­en­klauw­zeer­epi­de­mie uit­brak. Trans­port van die­ren stond in­eens op een laag pit­je, vee­wa­gens wa­ren over­bo­dig ge­wor­den. Pa Jan­sen moest de ba­kens ver­zet­ten, hij kon im­mers niet in­schat­ten hoe lang de mond­ en klauw­zeer­cri­sis ging du­ren. Een dorps­ge­noot bracht hem op het juis­te spoor. Die was zo on­der de in­druk van Ger­rits werk­zaam­he­den aan zijn Aus­tin Se­ven dat hij hem vroeg nog zo’n au­to te res­tau­re­ren en te voor­zien van een ei­gen koets­werk. Ger­rit ont­wierp een ja­ren 30­ra­ce­car­ros­se­rie met de drup­pel­vor­mi­ge ach­ter­kant die ook de TC21 op de­ze pa­gi­na’s ken­merkt. De klant was zo en­thou­si­ast over het re­sul­taat dat hij Ger­rit aan­moe­dig­de om ‘voor­al door te gaan’. De rest is ge­schie­de­nis. In­mid­dels zijn de agen­da en het plan­bord vol. Het is niet zo dat Bas Jan­sen uit­slui­tend dit soort exo­ten bouwt, ook ‘ge­wo­ne­re’ en mo­der­ne­re au­to’s zijn wel­kom. Zo staat er een Por­sche 928 op het ter­rein en heeft hij juist een Al­fa Spi­der ‘Gra­du­a­te’ vol­tooid.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.