De van ba­sis suc­ces

No­teer in uw agen­da: op za­ter­dag 26 au­gus­tus or­ga­ni­seert de Dut­ch His­to­ric Ral­ly Club in sa­men­wer­king met de re­dac­tie van Clas­sic Cars een kaart­lees­cur­sus voor be­gin­ners. Aan­mel­den kan via www.dhrc.nl. Hier doen wij al­vast uit de doe­ken waar­mee u uw au­to

Classic Cars (Netherlands) - - Advertorial - Fo­to’s: www.ral­ly­spul­le­tjes.nl, ar­chief DHRC

Op za­ter­dag 26 au­gus­tus is Apel­doorn de pleis­ter­plaats voor de kaart­lees­cur­sus voor be­gin­ners, die de DHRC or­ga­ni­seert in sa­men­wer­king met

Clas­sic Cars. Voor en­thou­si­as­te au­tolief­heb­bers die wil­len proe­ven aan het com­pe­ti­tie­ve ple­zier dat de his­to­ri­sche ral­ly­sport te bie­den heeft, is dit een uit­ge­le­zen ge­le­gen­heid voor een na­de­re ken­nis­ma­king – niet al­leen voor na­vi­ga­to­ren in de dop, maar ook voor de be­stuur­ders. Rou­ti­niers uit de his­to­ri­sche ral­ly­sport zul­len de cur­sis­ten uit­leg ge­ven over de ver­schil­len­de kaart­lees­sys­te­men die door de or­ga­ni­sa­to­ren van klas­sie­ker­ral­ly’s en de DHRC wor­den ge­han­teerd. En het draait op de­ze dag niet al­leen om de the­o­rie: de deel­ne­mers wor­den met hun ei­gen au­to (bij voor­keur een klas­sie­ker, maar mo­der­ne au­to’s zijn bij de cur­sus ook wel­kom) op pad ge­stuurd om de the­o­rie in de prak­tijk te bren­gen met een oe­fen­rou­te in de om­ge­ving van Apel­doorn. U zult zien: dat valt al­le­maal nog niet mee. Maar u moet maar zo den­ken dat zelfs de meest er­va­ren en suc­ces­vol­le teams uit de his­to­ri­sche ral­ly­sport er­gens zijn be­gon­nen. Gro­te kans dat zij de ba­sis leg­den in de school­ban­ken van de DHRC.

De mens

Wel­ke on­der­wer­pen ko­men al­le­maal aan bod tij­dens de­ze Kaart­lees­cur­sus voor be­gin­ners? Ui­ter­aard zijn de re­sul­ta­ten tij­dens een his­to­ri­sche ral­ly voor een groot deel af­han­ke­lijk van een goe­de voor­be­rei­ding, waar­bij de sa­men­wer­king tus­sen de be­stuur­der en de na­vi­ga­tor voor­op staat. Wat na­tuur­lijk erg be­lang­rijk is bij het kaart­le­zen, is dat de le­gen­da’s en de lees­te­kens op de kaart geen vra­gen meer op­roe­pen en de­ze door de na­vi­ga­tor van­af de eer­ste etap­pe ver­taald kun­nen wor­den naar in­struc­ties voor de be­stuur­der. Daar­om is het raad­zaam om de cur­sus met z’n twee­ën te vol­gen, zo­dat bei­de team­le­den ver­trouwd ra­ken met de in­for­ma­tie die een kaart en het rou­te­boek te bie­den heb­ben.

Tij­dens de cur­sus komt ook het kaart­lees­ge­reed­schap uit­ge­breid aan bod. Wat heb je als

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.