Be­no­digd­he­den

voor een be­gin­nend ral­ly­team

Classic Cars (Netherlands) - - Advertorial -

Schrijf­ge­rei Be­gin met de aan­schaf van een set goe­de mar­keerstif­ten en pen­nen in ver­schil­len­de kleu­ren. Hier­mee kunt u op de kaart ge­mak­ke­lijk de juis­te rou­te in­te­ke­nen. Door met meer­de­re kleu­ren te wer­ken, lukt het om ver­keerd ge­ko­zen rou­tes op de kaart te cor­ri­ge­ren met een an­de­re kleur. Pen­nen zijn han­dig voor het fij­ne­re in­te­ken­werk, net zo­als een clip­board waar­in de rou­te­be­schrij­ving ge­klemd kan wor­den. In de ver­te, in de breed­te Ze­ker voor de nach­te­lij­ke proe­ven is een goe­de ver­lich­ting op de au­to een ver­plicht num­mer. Met al­leen de stan­daard kop­lam­pen zie je on­vol­doen­de, zelfs als je groot­licht voert. Een paar gro­te ver­stra­lers of breed­stra­lers zien er niet al­leen heel stoer uit, maar schep­pen ook licht in de duis­ter­nis. Zo­dat je ruim van te vo­ren kunt in­schat­ten wel­ke rich­ting de weg op­gaat. En dat is na­tuur­lijk ook wel zo vei­lig. Licht in de duis­ter­nis Es­sen­ti­eel voor het vin­den van de juis­te weg, is een goe­de lees­lamp. Ga er­van uit dat de or­ga­ni­sa­tie je ‘s avonds of ‘s nachts laat rij­den, en dan wil de na­vi­ga­tor het rou­te­boek of de kaart ook goed en ge­mak­ke­lijk kun­nen be­kij­ken. Ook bij slecht weer be­wijst de lees­lamp zijn nut! Me­ten is we­ten! Er zijn kaart­lees­op­drach­ten waar­bij de deel­ne­mers zelf maar moe­ten uit­zoe­ken wel­ke af­stan­den ze moe­ten af­leg­gen. Aan de hand van de schaal van de kaart kan be­re­kend wor­den wat de daad­wer­ke­lij­ke af­stand tus­sen twee boch­ten is. Hier­voor be­staan han­di­ge schaal­lat­jes en kaart­lees­me­ters. Door een schaal­lat­je op de kaart te leg­gen, meet je wat de af te leg­gen af­stand is tus­sen twee pun­ten, met een kaart­lees­me­ter (ana­loog of di­gi­taal) meet je de af­stand door de me­ter over de kaart te rol­len. Niet ver­ge­ten: een cal­cu­la­tor. En dan niet een­tje die op zon­ne-ener­gie werkt, want tij­dens een ral­ly schijnt heus niet al­tijd de zon … De klei­ne let­ter­tjes … Een goe­de lees­lamp is nog geen ga­ran­tie voor een goe­de af­lees­baar­heid van het rou­te­boek of de kaart. De na­vi­ga­tor komt er al gauw ach­ter dat een goe­de loep een heel han­dig hulp­mid­del is om pre­cies af te kun­nen le­zen waar de rou­te van de ral­ly naar­toe gaat. Je hebt ze in ver­schil­len­de lens­sterk­tes en zelfs met in­ge­bouw­de led-lamp­jes – zo­dat he­le­maal niets op de kaart je meer kan ont­gaan. Brand mees­ter In het heetst van de strijd loop je al­tijd de kans dat het on­der het plaat­werk van je ge­koes­ter­de klas­sie­ker mis­gaat. Ben­zi­ne die op het uit­laatspruit­stuk drup­pelt, een slang­klem die los is ge­raakt, een ka­bel die kort­slui­ting ver­oor­zaakt … Een goe­de brand­blus­ser is niet al­leen een ‘must ha­ve’ voor de au­to waar­mee his­to­ri­sche ral­ly’s wor­den ver­re­den. Ei­gen­lijk zou ie­de­re klas­sie­ker­be­zit­ter er een­tje in zijn pronk­stuk moe­ten heb­ben. Al­les on­der hand­be­reik Hoe er­va­re­ner hij is, des te be­ter een na­vi­ga­tor zich or­ga­ni­seert tij­dens de ral­ly. De F-bak die op ral­ly­spul­le­tjes.nl wordt aan­ge­bo­den is een mo­der­ne door­ont­wik­ke­ling van de klas­sie­ke, meest­al van hout ge­maak­te bak waar­op na­vi­ga­to­ren van wel­eer hun be­no­digd­he­den had­den ver­za­meld. Op de F-bak kun­nen pen­nen wor­den ge­klemd, maar je kunt er ook de ral­ly­me­ter aan mon­te­ren of de schaal­lat­jes aan vast­kno­pen. Bo­ven­dien kun je het clip­board met het rou­te­boek er­in be­wa­ren, zo­dat de na­vi­ga­tor zijn han­den vrij­houdt. De F-bak is ver­krijg­baar met led-ver­lich­ting (stan­daard wit, te­gen meer­prijs rood), wat het af­le­zen van de kaart of de in­struc­ties bij nacht ver­ge­mak­ke­lijkt. De F-bak is ver­krijg­baar van­af 195 eu­ro, in­clu­sief ver­lich­ting, een ver­stel­ba­re loep, een ex­tra nul-knop voor een Brantz-ral­ly­me­ter en een klok­je. Op­ti­o­neel kun­nen een sub-aan­slui­ting en ro­de ver­lich­ting wor­den be­steld. Op de me­ter nauw­keu­rig Mocht uw klas­sie­ke ral­ly­au­to al over een dag­tel­ler be­schik­ken: daar heeft u tij­dens het rij­den nau­we­lijks iets aan. Een goe­de ral­ly­me­ter is een es­sen­ti­eel in­stru­ment om af­stan­den goed te kun­nen me­ten. En u gaat er veel ple­zier van be­le­ven, want een klas­sie­ke Hal­da Twin­mas­ter of Trip­mas­ter meet tot op 10 me­ter nauw­keu­rig. Een Hal­da of Trip­mas­ter is een mooi en goed, maar in­mid­dels ook een vrij kost­baar ac­ces­soi­re. Een mo­der­ne ral­ly­me­ter van bij­voor­beeld Brantz Ral­ly­me­ters is een stuk be­ter be­taal­baar (van­af zo’n 345 eu­ro). Een puls­ge­ver, een zuig­nap voor te­gen de voor­ruit en een zon­ne­scherm om bij zo­mers weer de dis­plays af te kun­nen le­zen zijn te­gen meer­prijs ver­krijg­baar.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.