Voor­proe­ven

Classic Cars (Netherlands) - - Advertorial -

Om al­vast in de stem­ming te ko­men voor de Kaart­lees­cur­sus voor be­gin­ners op za­ter­dag 26 au­gus­tus, is het een aan­ra­der om een week­je eer­der te gaan kij­ken naar de Han­ze­ste­den­ral­ly op za­ter­dag 19 au­gus­tus. De­ze ral­ly, die mee­telt voor het Ne­der­lands kam­pi­oen­schap his­to­ri­sche ral­ly’s on­der aus­pi­ci­ën van de DHRC, gaat om 9 uur ’s och­tends van start in Zwol­le en zal in noor­de­lij­ke rich­ting naar Gro­nin­gen lei­den. Or­ga­ni­sa­to­ren Ro­nald Jans en Ger­hard Fok­kens be­lo­ven een pit­ti­ge mix van kaart­lees- en rij­op­drach­ten. Voor deel­na­me aan de Han­ze­ste­den­ral­ly kun­nen teams zich in­schrij­ven met een au­to van vóór 1987 en pun­ten ver­die­nen voor zo­wel de Ex­pert­klas­se, de Sport­klas­se als de Toer­klas­se in het NK. In­schrij­ving staat ook open voor au­to’s die na 1987 ge­bouwd zijn. De­ze strij­den om de eer in de Open Sport- en Toer­klas­se. In­schrij­ven voor de Han­ze­ste­den­ral­ly kost 225 eu­ro per equi­pe, met een maxi­mum aan­tal deel­ne­mers van 80. Ga naar www.han­ze­ste­den­ral­ly.nl voor meer in­for­ma­tie en in­schrij­ving. na­vi­ga­tor no­dig om je­zelf het le­ven te ver­ge­mak­ke­lij­ken, en hoe ga je er­mee om? Ui­ter­aard ko­men de ver­schil­len­de kaart­lees­sys­te­men voor het voet­licht: hoe ben je de or­ga­ni­sa­to­ren van een ral­ly te slim af, in hun po­ging de deel­ne­men­de teams om te tuin te lei­den? In

Clas­sic Cars

num­mer 19 heb­ben we de ver­schil­len­de kaart­lees­sys­te­men in de­ze ru­briek al uit­ge­breid be­han­deld, surf naar www.fnl. nl/au­tos/clas­sic­cars.ht­ml om de­ze edi­tie na te be­stel­len.

De ma­chi­ne

Een kaart­lees­cur­sus vormt voor een be­gin­nend team een goe­de ba­sis voor de eer­ste deel­na­me aan een his­to­ri­sche ral­ly, maar zelfs voor de best voor­be­rei­de be­stuur­der en na­vi­ga­tor ligt een kop­po­si­tie in het eind­klas­se­ment dan

De Dut­ch His­to­ric Ral­ly Club (DHRC) is de Ne­der­land­se ver­e­ni­ging voor rij­ders en na­vi­ga­to­ren van klas­sie­ker­ral­ly's. In de club zijn meer dan 600 ral­ly­fans ver­e­nigd. De DHRC is de drij­ven­de kracht ach­ter het Ne­der­lands Kam­pi­oen­schap waar­bij ver­schil­len­de ral­ly's van ver­schil­len­de or­ga­ni­sa­to­ren mee­tel­len. De DHRC is zelf ook or­ga­ni­sa­tor van en­ke­le ral­ly's en veel an­de­re or­ga­ni­sa­to­ren zijn op hun beurt lid van de DHRC. Sa­men met de­ze or­ga­ni­sa­to­ren en de over­koe­pe­len­de Ne­der­land­se His­to­ri­sche Ral­ly Fe­de­ra­tie be­har­tigt de DHRC de be­lan­gen van de klas­sie­ke ral­ly­sport in Ne­der­land.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.