Koop­tips Por­sche Cay­en­ne (2002-2007)

Classic Cars (Netherlands) - - VERGELIJKING -

Van roest heeft de Cay­en­ne nog nooit ge­hoord en ook de techniek is over het al­ge­meen ro­buust. Wel kent de V8ver­sie van de eer­ste ge­ne­ra­tie Cay­en­ne een aan­tal mo­to­ri­sche pro­ble­men. Al met al een uit­ste­ken­de auto, maar áls er iets stuk­gaat, moet je flink in de bui­del tas­ten.

CAR­ROS­SE­RIE

De car­ros­se­rie en het onderstel zijn voor­beel­dig be­schermd te­gen roest. De kunst­stof kop­lam­pen wor­den op den duur dof en ook de xe­n­on­lam­pen heb­ben niet het eeu­wi­ge le­ven. Ver­van­ging is duur. Wa­ter­lek­ka­ge op de ECU (via ka­pot­te ach­ter­rui­ten­sproei­erslang), in de ze­ke­rin­gen­kast of op de ABS-com­pu­ter (door dicht­ge­slib­de af­wa­te­ring on­der de voor­ruit) leidt ge­heid tot sto­rin­gen. De on­der­houds­his­to­rie

is zeer be­lang­rijk. Ser­vi­ce­boe­ken zijn een must

TECHNIEK

Mo­to­risch de zwak­ste spe­ler is de vroe­ge Cay­en­ne S met V8. De nik­asil be­kle­ding van de zui­ger­wan­den was niet duur­zaam, met een ver­hoogd olie­ver­bruik tot ge­volg. Bo­ven­dien wa­ren de kunst­stof koel­vloei­stof­lei­din­gen on­der het in­laatspruit­stuk niet hit­te­be­sten­dig. Ze kon­den sprin­gen met ver­lies aan koel­vloei­stof en over­ver­hit­ting tot ge­volg. Toen de­ze pro­ble­men een­maal wa­ren ver­hol­pen, bleek de V8 oer­sterk. De au­to­maat hoort soe­pel en zon­der ha­pe­ren te scha­ke­len. Van de tus­sen­bak kan een tus­sen­a­sla­ger de geest ge­ven. De veer­po­ten en de pomp van de op­ti­o­ne­le lucht­ve­ring hou­den niet eeu­wig, re­pa­ra­tie is zeer kost­baar.

ON­DER­DE­LEN

Por­sche rij­den is nooit goed­koop en de Cay­en­ne vormt daar­op geen uit­zon­de­ring. Re­ken dan ook op ge­pe­per­de on­der­de­len­prij­zen. Het goe­de nieuws is dat al­les nog le­ver­baar is. Voor de be­zit­ters van young­ti­mers heeft Por­sche on­langs de uur­ta­rie­ven in de ei­gen werk­plaat­sen naar be­ne­den aan­ge­past.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.