Meer dan al­leen uit­la­ten

EPS Uit­la­ten in het Gro­ning­se Kiel-Win­de­weer heeft meer te bie­den dan al­leen op maat ge­maak­te uit­la­ten. Maat­werk wordt ook ge­le­verd als je je Ame­ri­kaan­se klas­sie­ker of young­ti­mer een tech­ni­sche up­gra­de wilt la­ten ge­ven. De mo­ge­lijk­he­den zijn haast on­uit­pu

Classic Cars (Netherlands) - - ADVERTORIAL -

Wie be­kend is met EPS Uit­la­ten, weet dat aan de ge­vel van de ou­de aard­ap­pel­meel­fa­briek in KielWin­de­weer ook een bord met de naam USA En­gi­nes hangt. Naast het le­ve­ren van op maat ge­maak­te uit­laat­sys­te­men, be­ant­woordt het be­drijf al­le vra­gen op het ge­bied van Ame­ri­kaan­se aan­drijf­lij­nen. USA En­gi­nes heeft een gro­te voor­raad fa­brieks­nieu­we cra­te en­gi­nes en ge­re­vi­seer­de mo­to­ren, voor toe­pas­sing in zo­wel auto’s als in de speed- en ski­bo­ten (naast mo­to­ren voor licht in­du­stri­eel ge­bruik). En als de ge­wens­te mo­tor niet voor­ra­dig is – wat we ons met 300 tot 400 mo­to­ren in het ma­ga­zijn moei­lijk voor kun­nen stel­len – dan wordt in de Ver­e­nig­de Sta­ten naar een op­los­sing ge­zocht.

Chop­pen en sha­ven

Voor EPS Uit­la­ten en USA En­gi­nes is bij­na niets on­mo­ge­lijk. De moei­lijk­ste ver­zoe­ken zijn juist de groot­ste uit­da­ging. Zo bracht een klant zijn on­langs in De­n­e­mar­ken ver­wor­ven cus­tom car bin­nen. Zijn Che­vro­let Sty­le­li­ne De­luxe Con­ver­ti­ble uit 1952 was aan­ge­kleed met tal van on­der­de­len die af­kom­stig wa­ren van an­de­re auto’s. Zo kwa­men de ach­ter­spat­bor­den met de klei­ne staart­vin­ne­tjes van een Ca­dil­lac uit 1956, be­stond de ach­ter­bum­per met Con­ti­nen­tal-kit uit een voor­bum­per van een Che­vro­let uit 1957, in com­bi­na­tie met de bum­per gu­ard van een Buick. Ver­leng­de spat­bor­den van een Che­vro­let uit 1957 en een aan­ge­pas­te Ca­dil­lac-bum­per sier­den de voor­zij­de, ter­wijl er ver­schil­len­de de­tails af­kom­stig wa­ren van de Ford Mustang. Een ge­chop­ped (ver­laagd) voor­ruit­fra­me en sha­ved por­tie­ren (zon­der gre­pen), in com­bi­na­tie met een hard­top van Car­son maak­ten het spec­ta­cu­lai­re ui­ter­lijk van de auto af. Maar wat de klant mis­te, was een lek­ker dik­ke V8-sound. Het is al­om be­kend dat ze in Scan­di­na­vië gek zijn op Ame­ri­kaan­se klas­sie­kers, ho­trods en cus­tom cars. Enig na­deel dat ze er ken­nen, is de stren­ge wet­ge­ving om­trent aan­pas­sin­gen aan de techniek. Zo had de Deen­se oud-ei­ge­naar van de ge­custo­mi­ze­de Che­vy nooit de moei­te ge­no­men om de stan­daard zes­ci­lin­der lijn­mo­tor met 120 pk te ver­van­gen door iets we­zen­lijk sen­sa­ti­o­neels. De Ne­der­land­se wet­ge­ving is even­min erg soe­pel, maar laat ge­luk­kig wel ruim­te over om een se­ri­eu­ze cus­tom

car te kun­nen uit­rus­ten met een se­ri­eu­ze aan­drijf­lijn. Zo­doen­de klop­te de hui­di­ge ei­ge­naar van de Sty­le­li­ne aan bij USA En­gi­nes, en koos er­voor om een su­bliem ha­me­ren­de 350 cu­bic inch High Out­put V8 van GM Per­for­man­ce on­der de mo­tor­kap te la­ten leg­gen. Re­sul­taat: 330 pk, bij­na een ver­drie­vou­di­ging van het ver­mo­gen!

Ge­bul­der

Met al­leen een an­de­re mo­tor was het pro­ject nog niet ten ein­de. Ui­ter­aard dien­de de Che­vy ook te wor­den uit­ge­rust met een fat­soen­lij­ke ver­snel­lings­bak. De ou­der­wet­se Power­g­li­de­au­to­maat met twee ver­snel­lin­gen zou zich so­wie­so geen raad we­ten met het ver­mo­gen van 330 pk. Een Tur­bo-Hy­dra­ma­tic TH350-

Met 300 tot 400 mo­to­ren in op voor­raad is het moei­lijk voor te stel­len dat USA En­gi­nes je ‘nee’

ver­koopt.

au­to­maat van Ge­ne­ral Mo­tors – die ook bij dra­gra­cers erg po­pu­lair is – werd aan de V8mo­tor ge­kop­peld.

Ver­vol­gens kwam het show­ele­ment on­der de mo­tor­kap aan de or­de. De V8 werd ge­sierd met een groot ver­chroomd lucht­fil­ter­huis en ver­chroom­de klep­pen­dek­sels, ter­wijl de dik­ke alu­mi­ni­um ra­di­a­teur even­eens sterk in het oog springt. Ook op­val­lend zijn de prach­tig ge­bo­gen bui­zen van de twee uit­laatspruit­stuk­ken van rvs. Om het mo­to­risch ge­bul­der niet te veel ver­lo­ren te la­ten gaan in het dub­be­le uit­laat­sys­teem, zijn hier­in ab­sorp­tie­dempers ver­werkt.

De tech­ni­sche up­gra­de van de Che­vro­let werd af­ge­rond met een ver­be­te­ring van het rem­sys­teem. Met de stan­daard aan­we­zi­ge trom­mels liet het krach­ti­ge ver­mo­gen van de V8-mo­tor zich im­mers moei­lijk in be­dwang hou­den. Voor wer­den bij USA En­gi­nes wiel­na­ven en rem­schij­ven van de Ame­ri­kaan­se spe­ci­a­list Wil­wood ge­mon­teerd. De schij­ven wor­den ste­vig vast­ge­klemd door zwart ge­lak­te Wil­wood-klau­wen met vier rem­zui­gers aan el­ke zij­de.

Na­tuur­lijk is de­ze Che­vy cus­tom car een ex­treem voor­beeld van de mo­ge­lijk­he­den die EPS Uit­la­ten en USA En­gi­nes te bie­den heb­ben. Wat de auto in elk ge­val dui­de­lijk laat zien, is dat je in Kiel-Win­de­weer voor veel méér te­recht kunt dan het aan­me­ten van een nieuw uit­laat­sys­teem of een nieuw klop­pend hart voor je auto.

Re­sul­taat: 330 pk, bij­na een ver­drie­vou­di­ging van het ver­mo­gen!

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.