Daf 600/750 (1959-1963)

Classic Cars (Netherlands) - - RESTAURATIE -

De al­ler­eer­ste Dafs zijn in­mid­dels een klei­ne zes­tig jaar oud, waar­door roest bij­na au­to­ma­tisch hun groot­ste vij­and is. Daar­naast zijn som­mi­ge on­der­de­len las­tig te krij­gen. Let daar­om op of de auto zo goed als com­pleet is. Daar­naast is de eer­ste ge­ne­ra­tie Va­rio­ma­tic vrij kwets­baar.

CAR­ROS­SE­RIE

De be­rucht­ste roest­nesten be­vin­den zich in en rond de A-stij­len, de dor­pels, de krik­steu­nen en rond­om de ach­ter­kant. In de bo­dem heb­ben de 600 en 750 di­ver­se af­wa­te­rings­gaatjes. De­ze moe­ten be­slist niet wor­den dicht­ge­kit, an­ders hoopt vocht zich op on­der de vloer­be­dek­king, met al­le ge­vol­gen van dien.

TECHNIEK

Veel auto’s kam­pen met stuur­spe­ling en olie­lek­ka­ge, ook van de Va­rio­ma­tic. Lek­ken­de mem­bra­nen heb­ben een ne­ga­tie­ve in­vloed op het scha­kel­ge­drag. Roes­ten­de va­rio­schij­ven vre­ten rie­men, dus let op dat de schij­ven in goe­de staat zijn. Ver­sle­ten mo­tor- of car­dan­as­steu­nen ver­sto­ren de uit­lij­ning van de car­dan­as, met over­ma­ti­ge slij­ta­ge en du­re re­pa­ra­ties tot ge­volg. Met een ex­tra olie­koe­ler wordt de le­vens­duur van de mo­to­ren dui­de­lijk ver­lengd.

ON­DER­DE­LEN

Het vin­den van on­der­de­len voor de oer-Dafs, de zo­ge­naam­de bol­hoed­jes, is vol­gens Fred Oos­ter­laan top­sport. Ook spul­len voor de in klei­ne aan­tal­len ge­pro­du­ceer­de 750 Stan­daard zijn ui­terst zeld­zaam. Ver­der geldt voor de Dafs het­zelf­de als voor veel an­de­re klas­sie­kers: chroom­werk en klei­ne­re in­te­ri­eur­de­len zijn moei­lijk te vin­den. Met de ver­krijg­baar­heid van tech­ni­sche on­der­de­len is het be­ter ge­steld.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.