Heel Hol­land toert (nog één keer)

Aan de over­kant staat een roe­del klas­sie­kers klaar voor de over­steek

Classic Cars (Netherlands) - - News - Jaap Pe­ters Re­dac­tie­co­ör­di­na­tor jpe­ters@fnl.nl

Voor som­mi­ge men­sen is al­leen het woord ok­to­ber al vol­doen­de om een herfst­de­pres­sie te krij­gen, maar ik houd van die maand. Er is voor mij wei­nig mooi­ers dan de stra­len van de laag­han­gen­de zon door de ver­kleu­ren­de boom­bla­de­ren. El­ke war­me dag is er een om te koes­te­ren: het kan zo­maar de laat­ste zijn. Meest­al is het in ok­to­ber best aar­dig weer in Ne­der­land. Ook dit jaar was er weer zo’n zeld­zaam mooie ok­to­ber­dag waar­op al­les mee­zat. Zon, herfst­kleu­ren, tem­pe­ra­tu­ren bo­ven de 20 gra­den (er sneu­vel­de zelfs een weer­re­cord), en dat op de vrije zon­dag. Dat be­te­kent nog een keer­tje door het land toe­ren, in mijn ge­val met de Re­nault 25 die ik nog al­tijd heb.

Van­uit Nij­me­gen, waar ik woon, ga ik op der­ge­lij­ke da­gen vaak door de Be­tu­we naar de Ve­lu­we, waar­bij ik de snel­we­gen mijd. Het lijkt op die da­gen wel als­of al­le Ne­der­lan­ders, naast een da­ge­lijk­se au­to, ook een leu­ke klas­sie­ker heb­ben. Op de­ze war­me herfst­dag trek­ken ze nog één keer voor­bij: een ou­der echt­paar in hun Tri­umph Spit­fire, een DS-rij­der die zijn au­to be­hen­dig over de slin­ger­weg­ge­tjes van de Be­tu­we stuurt. In het vro­me Op­heus­den door­breekt het ka­rak­te­ris­tie­ke ge­luid van een 2CV de zon­dags­stil­te. Ver­vol­gens neem ik het pon­tje naar Wa­ge­nin­gen en ook daar zijn de mo­der­ne au­to’s in de min­der­heid. Ter­wijl we de Ne­der­rijn over va­ren, knoop ik een praat­je aan met de be­zit­ter van een W116-Mer­ce­des S-klas­se in prach­ti­ge staat. Aan de over­kant staat al­weer een roe­del klas­sie­kers klaar voor de over­steek: Ame­ri­kaan­se V8-ge­lui­den over­stem­men het be­schei­den ge­zoem van een Daf 66, maar er is geen com­pe­ti­tie, want el­ke klas­sie­ker wordt ge­koes­terd. Heel Hol­land toert.

Voor mij be­gint de wee­moed nu het sei­zoen er­op zit. Ter­wijl ik dit schrijf, is de lucht as­grauw en waait het ste­vig. Veel men­sen heb­ben hun klas­sie­ker al in de win­ter­stal­ling. De au­to’s die in de Over­gangs­re­ge­ling val­len, gaan ook weer bij­na ach­ter slot en gren­del. De saaie maan­den bre­ken aan: grij­ze lea­se­au­to’s, grij­ze luch­ten, grijs as­falt. Er schiet me een dicht­re­gel van J.C. Bloem te bin­nen, die ik nog ken uit mijn stu­die­tijd: “Al­tijd no­vem­ber, al­tijd re­gen, al­tijd dit le­ge hart, al­tijd.”

Maar la­ten we het po­si­tief zien. Mijn con­di­tie is in de win­ter be­ter dan ooit. Ik heb geen an­de­re au­to dan mijn Re­nault 25 en moet dus drie maan­den lopend of op de fiets de ele­men­ten te lijf. En het wordt al­tijd weer len­te. In de tus­sen­tijd maar eens speu­ren naar zo­mer­se au­to’s op Markt­plaats.nl: de 356 el­ders in dit blad is be­hoor­lijk bo­ven mijn bud­get, maar mis­schien moet ik toch eens een leu­ke SLK 230 Kom­pres­sor over­we­gen, of de Vi­sa op de foto … en de R25 weg doen … of toch niet … Ik ga er eens een win­ter over na­den­ken.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.