Young­ti­mer van de zaak po­pu­lair

Classic Cars (Netherlands) - - Nieuws -

UIT RE­CEN­TE CIJ­FERS

blijkt dat de young­ti­mer van de zaak aan een enor­me op­mars be­zig is. We heb­ben het fis­caal ge­zien dan over au­to’s van mi­ni­maal vijf­tien jaar oud. De Bo­vag heeft be­kend­ge­maakt dat er in 2014 nog 19.254 za­ke­lij­ke young­ti­mers ston­den ge­re­gi­streerd en dat de tel­ler nu al op 28.403 stuks staat. En dan wor­den de naar schat­ting 20.000 au­to’s die door zzp’ers za­ke­lijk wor­den ge­re­den, niet eens mee­ge­re­kend.

Die toe­ge­no­men po­pu­la­ri­teit van young­ti­mers is goed te ver­kla­ren. Tot ja­nu­a­ri 2017 was de keus aan nieu­we au­to’s met een laag bij­tel­lings­per­cen­ta­ge nog vrij groot, maar nu geldt al­leen voor vol­le­dig elek­tri­sche au­to’s een gun­stig ta­rief (4 pro­cent). Om­dat elek­trisch rij­den voor veel lea­se­rij­ders nog een brug te ver is, kij­ken ze om naar een voor­de­lig al­ter­na­tief voor een nieu­we au­to met ver­bran­dings­mo­tor. Daar­voor moet je im­mers 22 pro­cent van de nieuw­waar­de bij je sa­la­ris op­tel­len. Ve­len ko­men dan uit bij een young­ti­mer. Wel­is­waar be­draagt het bij­tel­lings­ta­rief daar­voor 35 pro­cent, maar dan over de dag­waar­de. Die be­draagt in de mees­te ge­val­len een frac­tie van de nieuw­prijs. Op die ma­nier ben je aan bij­tel­ling hoog­stens en­ke­le tien­tjes per maand kwijt.

De­ze ont­wik­ke­ling is na­tuur­lijk leuk voor het straat­beeld en veel young­ti­mer­spe­ci­a­lis­ten va­ren er wel bij. Maar er is ook een keer­zij­de. De par­ti­cu­lie­re lief­heb­ber heeft met le­de ogen moe­ten aan­zien dat de prij­zen van au­to’s uit de pe­ri­o­de 1995-2002 enorm zijn ge­ste­gen. Ter­wijl daar voor hem geen fis­ca­le voor­de­len te­gen­over staan. Bo­ven­dien is de toe­na­me van het aan­tal za­ke­lijk ge­re­den young­ti­mers zo­wel de fis­cus als de mi­li­eu­or­ga­ni­sa­ties een doorn in het oog. Maar ook de au­to-im­por­teurs en dea­ler­be­drij­ven zijn er niet zo blij mee. Het zal ons dan ook niet ver­ba­zen als de over­heid bin­nen af­zien­ba­re tijd aan de re­ge­ling gaat mor­re­len.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.