Duit­se herfstjas

Classic Cars (Netherlands) - - Vergelijking -

De herfst is een las­tig sei­zoen, want af­han­ke­lijk van het weer is je zo­mer­jas te koud of je win­ter­jas te warm. Daar­om zijn we op zoek ge­gaan naar een herfstjas met ca­pu­chon voor 150 tot 200 eu­ro. In de web­shop van Mer­ce­des stui­ten we op het Softs­hell Jack van AMG. Het be­schermt je te­gen wind en wa­ter, en be­perkt niet je be­we­gings­vrij­heid tij­dens het gol­fen. De ro­de rit­sen zijn leu­ke uit­spat­tin­gen op de za­ke­lijk ogen­de jas. De ca­pu­chon is ver­wij­der­baar. Au­di ver­koopt ook een wa­ter­af­sto­ten­de jas met af­neem­ba­re ca­pu­chon. De S li­ne-out­door­jas is warm ge­voerd en ver­klapt am­per dat je een au­tolief­heb­ber bent. Hij is iets lan­ger dan de Mer­ce­des-jas. Het he­ren­jack van Marti­ni Ra­cing dat Por­sche on­li­ne aan­biedt, lijkt meer op een sweat­shirt. Zo­doen­de ben je min­der goed be­schermd te­gen de re­gen, maar heb je op een kou­de herfst­dag wel een lek­ker warm bo­ven­li­chaam. Bij Por­sche krijg je te­vens de mees­te em­ble­men en bad­ges voor je geld. 199 eu­ro (Mer­ce­des-jas), 169 eu­ro (Au­di-jas), 153 eu­ro (Por­sche-jas) Bij de Duit­se uit­ge­ve­rij Ta­schen zit je ge­bei­teld als het om heb­be­rig­ma­ken­de boe­ken gaat. Neem nou het in ok­to­ber ver­sche­nen 1000 Re­cord Covers. Mi­chael Ochs stel­de de 576 pa­gi­na’s tel­len­de hard­co­ver sa­men om te la­ten zien wel­ke be­te­ke­nis de pla­ten­hoes heeft ge­had als kunst­ob­ject, als ex­pres­sie van een be­paal­de pe­ri­o­de, als do­cu­ment van de maat­schap­pe­lij­ke ont­wik­ke­lin­gen in de we­reld – of als her­in­ne­ring die de mu­ziek­lief­heb­ber koes­tert bij het be­luis­te­ren van een be­paald al­bum. Dui­zend vaak ico­ni­sche pla­ten­hoe­zen uit de ja­ren zes­tig tot en met ne­gen­tig ko­men aan bod en daar­bij gaat al­le aan­dacht naar de pla­ten­hoes zelf. De om­schrij­vin­gen en in­for­ma­tie bij de af­beel­din­gen – in het En­gels, Duits en Frans – zijn kort en bon­dig.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.