Ju­bi­le­u­me­di­tie In­ter­clas­sics

Classic Cars (Netherlands) - - Nieuws -

VAN 11 TOT EN MET 14 JA­NU­A­RI 2018 is het tijd voor al weer de 25ste edi­tie van In­ter­Clas­sics Maas­tricht. In de af­ge­lo­pen de­cen­nia is de­ze klas­sie­ker­beurs uit­ge­groeid tot één van de meest voor­aan­staan­de eve­ne­men­ten in zijn soort van Eu­ro­pa. Tij­dens de ju­bi­le­u­me­di­tie wordt stil­ge­staan bij de hoog­te­pun­ten van de af­ge­lo­pen 25 jaar. In 2003 in­tro­du­ceer­de de or­ga­ni­sa­tie voor het eerst een beurs­the­ma en sinds­dien pas­seer­den maar liefst 18 ver­schil­len­de the­ma’s de re­vue. Aan de hand van die the­ma’s wordt de Top Mo­biel-hal op­ge­luis­terd door een bij­zon­de­re col­lec­tie van 18 top­stuk­ken. Ver­der staan er nog zo’n 800 an­de­re schit­te­ren­de klas­sie­kers op de beurs. Ui­ter­aard kunt u bij de 275 ex­po­san­ten in Maas­tricht ook weer te­recht voor een enorm aan­bod aan on­der­de­len, mo­del­au­to’s en al­le an­de­re vor­men van au­to­mo­bi­lia. Op don­der­dag 11 ja­nu­a­ri is er een ex­clu­sie­ve pre­view-dag (van 12.00 tot 20.00 uur), waar­voor en­tree­kaar­ten bij on­li­ne aan­koop 35 eu­ro kos­ten (aan de kas­sa 39,50 eu­ro). Voor de ove­ri­ge da­gen kos­ten on­li­ne ge­koch­te tic­kets voor vol­was­se­nen 16,50 eu­ro, voor 65-plus­sers 13,50 eu­ro. Aan de kas­sa zijn de kaar­ten 3 eu­ro duur­der. Kin­de­ren tot 12 jaar mo­gen gra­tis naar bin­nen, en par­ke­ren kost 3 eu­ro per uur, met een maxi­mum van 12 eu­ro per dag. Ove­ri­gens krijgt u vrij­dag 12 ja­nu­a­ri ex­tra waar voor uw geld, want dan is de beurs maar liefst tien uur lang ge­o­pend, van 10.00 tot 20.00 uur. Op za­ter­dag en zon­dag kunt u van 9.00 tot 18.00 de beurs­vloer op. www.ic-tm.nl

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.