Feest-Ke­ver

Classic Cars (Netherlands) - - Nieuws -

ON­LANGS VIER­DE

Pon’s Au­to­mo­biel­han­del zijn ze­ven­tig­ja­rig ju­bi­le­um als Volks­wa­gen-im­por­teur. Om het ju­bi­le­um luis­ter bij te zet­ten, haal­de het be­drijf de Ke­ver met chas­sis­num­mer 337 van stal, één van de eer­ste zes Volks­wa­gens die de fir­ma Pon in 1947 im­por­teer­de.

In 1946 heeft Ben Pon het al hele­maal door. Sinds 1936 im­por­teert hij sa­men met zijn broer Wij­nand Ame­ri­kaan­se au­to’s en vracht­wa­gens, maar na de oor­log voor­ziet hij een snel­le toe­na­me van de wel­vaart en een gro­te be­hoef­te aan be­taal­ba­re per­so­nen­au­to’s. Hij weet dat in Duits­land de Volks­wa­gen 1200 op sta­pel staat en ge­looft in de po­ten­tie van het au­tootje. In au­gus­tus 1947 reist hij naar het door de ge­al­li­eer­den be­zet­te Duits­land. Daar gaat hij in Wolfs­burg met de Brit­se lei­ding van de Volks­wa­gen-fa­briek om de ta­fel zit­ten. Prompt slaagt hij er als eer­ste on­der­ne­mer ter we­reld in om een im­por­teur­schap voor Volks­wa­gen bin­nen te sle­pen. Het duurt ver­vol­gens nog even voor­dat de stroom Volks­wa­gens op gang komt, maar op 16 ok­to­ber 1947 is het dan zover. De Bril­ke­ver met chas­sis­num­mer 337 maakt op die dag deel uit van een le­ve­ring van zes au­to’s die in Wolfs­burg aan Ben Pon wor­den over­han­digd. Be­hal­ve de au­to zijn ook de bij­be­ho­ren­de ori­gi­ne­le fac­tuur en de voer­tuig­do­cu­men­ten be­waard ge­ble­ven. De prijs van de eer­ste Ke­ver be­draagt in 1947 exact 2875 gul­den (ruim 1300 eu­ro). Ove­ri­gens krij­gen de al­ler­eer­ste Ne­der­land­se Volks­wa­gen-klan­ten voor dat geld geen au­to met een maag­de­lij­ke ki­lo­me­ter­stand, want de au­to’s zijn door Ben Pon en zijn me­de­wer­kers van­uit Wolfs­burg over de weg naar Amers­foort ge­re­den. Er zou­den nog een klei­ne 500.000 Ke­vers vol­gen, al kwa­men die keu­rig per trein. In­mid­dels staat het to­ta­le aan­tal Volks­wa­gens (per­so­nen­au­to’s en be­drijfs­wa­gens) dat Pon naar Ne­der­land haal­de op ruim 3,3 mil­joen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.