Blen­der

C’t Magazine - - Test | Linux-laptop -

ge­bruikt wordt, maar die werkt blijk­baar niet goed ge­noeg. Bij het op­nieuw op­star­ten of los­ha­len en in­plug­gen van de voe­ding hoor­den we steeds een kort kraak­ge­luid via de kop­te­le­foon. Bij het wer­ken op de ac­cu was het er­ger wan­neer de stroom­be­spa­ren­de func­ties wor­den in­ge­scha­keld. Toen de au­dio­chip in slaap­stand stond, hoor­den we een ge­zoem zo­dra we een vin­ger op het touch­pad leg­den. De down­lo­ad­snel­heid via wi­fi was vol­doen­de met zo'n 300 Mbit/s net­to, maar de upload kwam niet ver­der dan 29 Mbit/s.

De ac­cu­tests le­ken goed te ver­lo­pen. De ac­cu was pas na een res­pec­ta­be­le der­tien uur leeg. Bij het kij­ken van vi­deo's hield de ac­cu het ech­ter maar half zo lang vol. Het no­te­book heeft een usb-ty­pe C-stek­ker waar­mee je Thun­der­bolt- en Dis­play­Port-hard­wa­re kunt aan­stu­ren. Via het DA200-dock kun je ap­pa­ra­ten via HDMI of VGA aan­slui­ten of met een net­werk­ka­bel wer­ken. De HDMI-uit­gang had ech­ter ku­ren. Dell gaf als ant­woord dat de DA200 nog niet ge­schikt is voor ge­bruik met Ubuntu. Ove­ri­gens heb­ben we ook ge­test met Fe­do­ra om te kij­ken of dat min­der pro­ble­men gaf, maar ook daar­bij had­den we last van la­ge­re wi­fi­snel­he­den en ge­ruis en ge­kraak via de kop­te­le­foon.

We de­den ook een po­ging om Win­dows 10 te in­stal­le­ren. Met Win­dows had­den we geen last van ge­kraak en ge­ruis en lag de uplo­ad­snel­heid rond de 300 Mbit/s. Ook werk­te de HDMI-aan­slui­ting van het dock pri­ma. Toen we de ac­cu­duur tes­ten, wer­den we nog aan­ge­na­mer ver­rast: de ac­cu hield het een rui­me 22 uur uit, en acht uur bij het kij­ken naar vi­deo's. Dell gaf als ver­kla­ring dat de on­der­steu­ning van de gpu in de Ka­by Lak­ec­pu's nog niet op­ti­maal is en de com­bi­na­tie X-ser­ver en Ubuntu meer stroom ver­bruikt.

Con­clu­sie

Als je met het no­te­book werkt lijkt al­les het pri­ma te doen, maar als je wat ver­der kijkt kom je te veel din­gen te­gen die niet goed gaan. We ra­den je aan nog even te wach­ten tot Dell de be­lang­rijk­ste heeft op­ge­lost. An­de­re no­te­books met ver­ge­lijk­ba­re pro­ble­men had­den daar meest­al geen last meer van na dri­verup­da­tes. Het wordt wel lastig om de ac­cu­duur lan­ger te krij­gen, dat zal op kor­te ter­mijn niet op­ge­lost wor­den. (avs)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.