Je lijf on­der de loep

Weeg­scha­len met wi­fi en blue­tooth smart

C’t Magazine - - Test | Connected weegschalen - Ni­co Jur­ran

Af­val­len is in the­o­rie heel sim­pel: je moet be­ter en soms min­der eten en daar­naast meer be­we­gen. Toch blijft het voor veel men­sen lastig om hun streef­ge­wicht te be­rei­ken.

We­ten­schap­pers van de Cor­nell Uni­ver­si­ty in New York kwa­men er na een twee jaar du­rend on­der­zoek ach­ter dat je mak­ke­lij­ker af­valt en op ge­wicht blijft als je je da­ge­lijks weegt en de me­tin­gen bij­houdt [1]. De on­der­zoe­kers gaan er­van uit dat de da­ge­lijk­se rou­ti­ne je mo­ti­veert om be­wus­ter be­zig te zijn met voe­ding en de in­vloed daar­van op je ge­wicht. Door je ge­wicht re­gel­ma­tig te me­ten en te log­gen, kun je be­trouw­baar be­pa­len of je goed be­zig bent. Pas als je over de lan­ge­re ter­mijn gaat me­ten, kun je trends echt goed her­ken­nen.

Je kunt na­tuur­lijk ook je ge­wicht bij­hou­den met een nor­ma­le weeg­schaal en een no­ti­tie­blok­je of een Ex­cel-sheet. Het is al­leen een stuk mak­ke­lij­ker om de ana­ly­se door een app of on­li­ne dienst te la­ten doen. Die kun­nen de cij­fer­brij om­zet­ten in een mooie gra­fiek, zo­dat trends dui­de­lijk zicht­baar wor­den. Bo­ven­dien krijg je soms ook han­di­ge tips op ba­sis van de ge­ge­vens.

Ge­tes­te weeg­scha­len

We heb­ben ze­ven con­nec­ted weeg­scha­len ge­test: Fit­bit Aria, Gar­min In­dex Smart Sca­le, Po­lar Ba­lan­ce, Run­tas­tic Li­bra (iden­tiek aan de Beu­rer BF 800), Ta­ni­ta RD-953, Withings Bo­dy Car­dio en Xiao­mi Mi Smart Sca­le. Die laat­ste is van­uit Chi­na of zelfs via Eu­ro­pe­se web­shops te be­stel­len voor zo'n vijf­tig eu­ro: een schijn­tje in ver­ge­lij­king met de hon­derd tot twee­hon­derd eu­ro van de ove­ri­ge weeg­scha­len. De Ta­ni­ta RD-953 is een pre-pro­duc­tie­mo­del, maar in­mid­dels is de­ze sa­men met een nieu­we ver­sie van de bij­be­ho­ren­de app ge­woon te koop.

De Fit­bit Aria, Gar­min In­dex Smart Sca­le en Withings Bo­dy Car­dio zijn wi­fi­weeg­scha­len. Je ver­bindt ze met je draad­lo­ze net­werk en kop­pelt ze met je ac­count aan de on­li­ne dienst van de fa­bri­kant. Dan stu­ren ze na el­ke keer we­gen de waar­des

Met con­nec­ted weeg­scha­len moet het ge­mak­ke­lij­ker wor­den om een ge­zond ge­wicht te be­rei­ken en ver­vol­gens ook op dat ge­wicht te blij­ven. Daar­voor hou­den ze je me­tin­gen bij en ma­ken ze in­zich­te­lijk hoe je ge­wicht in de loop der tijd ver­an­dert: met apps op je smartpho­ne of in de brow­ser.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.