Voor het gro­te pu­bliek

Pro­gram­ma's voor het li­ve ver­to­nen van foto's en vi­deo's

C’t Magazine - - Test | Live fotopresentaties - An­dré Kra­mer

Het wordt lang­zaam don­ker in de zaal en het pu­bliek wacht ge­span­nen af. Zacht­jes be­gint er vi­ool­mu­ziek te spe­len. Pa­no­ra­ma's van weid­se uit­zich­ten glij­den over het doek. Kort daar­na vol­gen er snel­le beeld­wis­se­lin­gen op de maat van don­de­ren­de pau­ken. De­ge­ne die de voor­dracht geeft stelt zich voor en ver­telt zijn ver­haal, ter­wijl hij met de af­stands­be­die­ning van de ene naar de an­de­re foto gaat. De on­der­tus­sen zach­ter ge­wor­den ach­ter­grond­mu­ziek loopt door zon­der dat toe­schou­wers iets van de over­gang van de ge­re­gis­seer­de in­tro­duc­tie­beel­den naar de fei­te­lij­ke voor­dracht ge­merkt heb­ben.

Met spe­ci­a­le AV-pro­gram­ma's kun je een pre­sen­ta­tie flexi­bel op­bou­wen zon­der dat de beel­den uit de pas lo­pen met de voor­dracht. AV staat hier voor au­dio­vi­su­eel en slaat op soft­wa­re die foto's , vi­deo, ge­luid en tek­sten met be­we­gings- en over­gangs­ef­fec­ten tot één ge­heel la­ten ver­smel­ten. Rei­zi­gers die hun zo­mer­va­kan­tie in ver­re lan­den door­bren­gen, kun­nen met die pro­gram­ma's hun foto's en films in de win­ter aan een groot pu­bliek ver­to­nen.

Voor­waar­de voor pro­gram­ma's om aan de­ze test mee te mo­gen doen wa­ren ener­zijds de strik­te schei­ding tus­sen de con­tro­le­mo­ni­tor en het ex­ter­ne scherm voor uit­voer en an­der­zijds het weer­ge­ven van een fo­to­show in 4K-UHD. Bo­ven­dien moest de soft­wa­re aan de ene kant de foto's kun­nen wis­se­len op de maat van de mu­ziek en aan de an­de­re kant een hand­ma­ti­ge beeld­wis­sel toe­staan zon­der dat de mu­ziek daar­bij stopt.

Die ei­gen­schap­pen heb­ben Boinx Fo­toMa­gi­co, m.ob­jects, Aqua­soft Sta­ges en Wings Pla­ti­num. Af­ge­zien van het Mac-pro­gram­ma Fo­toMa­gi­co draai­en de pro­gram­ma's uit­slui­tend on­der Win­dows. Van m.ob­jects en Wings Pla­ti­num zijn er ver­schil­len­de ver­sies, uit­een­lo­pend van free­wa­re voor een­vou­di­ge pre­sen­ta­ties tot een pro­fes­si­o­ne­le pre­sen­ta­tie­tool van dui­zend eu­ro.

Goe­de voor­be­rei­ding

Een AV-pro­gram­ma zet foto's, vi­deo's en ge­luid op een tijd­lijn. Met een ver­to­nings­tijd

Bij pro­duct­pre­sen­ta­ties of reis­ver­sla­gen op het gro­te doek zijn 4Kon­der­steu­ning, au­to­cue en pre­cie­ze be­stu­ring van de ach­ter­grond­mu­ziek be­lang­rijk. Maar het gaat na­tuur­lijk ook om een hoog­waar­di­ge en fout­vrije voor­stel­ling. Een hand­vol soft­wa­re­be­drij­ven heeft zich daar in ge­spe­ci­a­li­seerd.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.