Of­fi­ce re­lo­a­ded

Con­ti­nue ver­be­te­rin­gen aan Of­fi­ce 365

C’t Magazine - - Achtergrond | Office 365 - Die­ter Brors

Of­fi­ce 365 is een com­ple­te set pro­duc­ten met ver­schil­len­de ver­sies voor ver­schil­len­de doel­groe­pen. De on­ge­veer 30 ver­sies voor be­drij­ven zijn op­ge­bouwd uit een groot aan­tal cloud­dien­sten en toe­pas­sin­gen. De klas­sie­ke Of­fi­ce-pro­gram­ma's Word, Ex­cel en Po­wer­Point spe­len daar­bij slechts een klei­ne rol. Die Of­fi­ce 365-ver­sies wor­den door Mi­cro­soft con­ti­nu bij­ge­werkt en re­gel­ma­tig aan­ge­vuld met ex­tra dien­sten. Zo is er Of­fi­ce 365 Vi­deo, een soort You­Tu­be voor be­drij­ven, waar­mee me­de­wer­kers bij­voor­beeld edu­ca­tie­ve vi­deo's kun­nen be­kij­ken.

Of­fi­ce 365 is een huur­ver­sie van het klas­sie­ke Of­fi­ce-pak­ket. De Ho­me-ver­sie voor 5 pc's be­vat Word, Ex­cel, Po­wer­Point, Out­look, OneNo­te en Pu­blis­her. Die kost 99 eu­ro per jaar of 10 eu­ro per maand. De Per­so­nal ver­sie kost 70 eu­ro per jaar of 7 eu­ro per maand. Die ver­sies krij­gen ook up­da­tes die de koop­va­ri­ant niet krijgt. Mi­cro­soft heeft Of­fi­ce 365 sinds de re­lea­se ruim een jaar ge­le­den steeds weer nieu­we func­ties ge­ge­ven, voor­al voor Word, Ex­cel en Po­wer­Point. Dat zijn geen we­reld­schok­ken­de aan­pas­sin­gen, maar ze zijn wel erg nut­tig voor het da­ge­lijks ge­bruik.

De up­da­tes voor Of­fi­ce 365 voor con­su­men­ten wor­den on­re­gel­ma­tig uit­ge­le­verd in meer­de­re stap­pen. Veel uit-

Als je Of­fi­ce 2016 koopt, moet je het wat func­ties be­treft doen met wat er be­schik­baar was in de herfst van 2015. Met een abon­ne­ment op Of­fi­ce 365 krijg je wel steeds nieu­we uit­brei­din­gen voor Word, Ex­cel en Po­wer­Point. Het schrij­ven van tekst wordt mak­ke­lij­ker, for­mu­les wor­den be­grij­pe­lij­ker en je kunt mooie ani­ma­ties te­voor­schijn to­ve­ren bin­nen je pre­sen­ta­tie. We la­ten zien wat er met de nieu­we uit­brei­din­gen al­le­maal mo­ge­lijk is.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.