Mo­dern me­ten

Mul­ti­me­ters met apps en pc-in­ter­fa­ce

C’t Magazine - - Marktoverzicht | Meetapparatuur aan de pc - Ru­dolf Opitz

Als je pc af en toe wat moei­lijk op­start of Win­dows el­ke keer na tien mi­nu­ten crasht, hoeft dat niet al­tijd aan de soft­wa­re of een stuk­je mal­wa­re te lig­gen. Een beet­je c't-er test dan ook de hard­wa­re. Een han­dig hulp­mid­del om te tes­ten is een mul­ti­me­ter. Daar­mee kun je bij­voor­beeld de ver­schil­len­de span­nin­gen van je voe­ding of de span­nings­re­ge­laars con­tro­le­ren.

Een mo­der­ne mul­ti­me­ter geeft zijn me­tin­gen door via een usb-in­ter­fa­ce of sluist ze draad­loos door naar een app op je smartpho­ne. Die hou­den el­ke se­con­de ver­dach­te span­nin­gen in de ga­ten en ma­ken er een gra­fiek van, zo­dat je span­nings­dips mak­ke­lijk kunt lin­ken aan het ont­staan van fouten. Dat is voor­al han­dig bij het op­spo­ren van ther­mi­sche fouten – denk aan de be­ruch­te moe­der­bord­con­den­sa­tors die mas­saal de geest ga­ven. Je kunt al voor een tien­tje een mul­ti­me­ter ko­pen, maar je kunt er ook een vier­cij­fe­rig be­drag voor uit­ge­ven. De sim­pel­ste ap­pa­ra­ten in de aan­bie­din­gen­bak bij de bouw­markt me­ten de span­ning, stroom en weer­stand en zijn pri­ma voor stan­daard thuis­ge­bruik. Een ho­ge­re nauw­keu­rig­heid heb je niet no­dig. Hoe vei­li­ger en nauw­keu­ri­ger het moet zijn, des te ho­ger het prijs­kaart­je.

Een mul­ti­me­ter met da­ta-in­ter­fa­ce, zo­als de PeakTech 2025, is te koop van­af zo'n vijf­tig eu­ro. Dit mo­del heeft een mi­ni­usb-poort en wordt ge­le­verd met soft­wa­re voor Win­dows. Met de­ze mul­ti­me­ter kun je als hob­by-elek­tro­ni­cus ook con­den­sa­to­ren, di­o­des en tran­sis­tors door­me­ten, fre­quen-

Met wat hulp van je pc of een app kan een mul­ti­me­ter scha­ke­lin­gen in de ga­ten hou­den en waar­schu­wen voor af­wij­ken­de waar­den. Som­mi­ge zijn voor­al ge­richt op het ver­za­me­len en log­gen van ge­ge­vens om de­ze la­ter te ana­ly­se­ren. An­de­re kun­nen weer die­nen als mo­bie­le os­cil­lo­scoop.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.