Ge­woon mooie foto's

Beeld­be­wer­king met Gimp voor be­gin­ners

C’t Magazine - - Praktijk | Beeldbewerking - An­dré Kra­mer

Gimp heeft een vas­te plek op de top­lijs­ten van po­pu­lai­re down­lo­ads. Het opens­our­ce beeld­be­wer­kings­pro­gram­ma is gra­tis en net zo veel­zij­dig als ge­a­van­ceerd. In dit ar­ti­kel be­han­de­len we eerst de be­lang­rijk­ste din­gen die je moet doen voor het cor­ri­ge­ren van de kleur, hel­der­heid en con­trast. Ver­vol­gens kij­ken we naar de wer­king van la­gen, mas­kers, se­lec­tie­tools en pen­se­len.

Als je Gimp nog niet ge­bruikt, kun je bij www.gimp.org/down­lo­ads de in­stal­ler van ver­sie 2.8 voor Win­dows en macOS down­lo­a­den. In Li­nux-dis­tri­bu­ties is dit beeld­wer­kings­pro­gram­ma meest­al al stan­daard aan­we­zig. Gimp staat ove­ri­gens voor GNU Ima­ge Ma­ni­pu­la­ti­on Pro­gram. De in­stal­ler in­stal­leert au­to­ma­tisch de goe­de ver­sie (32- of 64-bit) in het Ne­der­lands. Op de down­lo­ad­pa­gi­na kun je de Ne­der­lands­ta­li­ge hand­lei­ding down­lo­a­den bij GIMP User Ma­nu­al, maar je kunt ook de on­li­ne ver­sie ge­brui­ken. Bij Gimp zelf krijg je met een druk op F1 of via de op­tie Hulp in het Hulp-me­nu dezelfde keu­ze. Als je de voor­keur geeft aan de on­li­ne hulp, kun je dat aan­ge­ven bij de in­stel­lin­gen ('Be­wer­ken / Voor­keu­ren') bij Hul­p­sys­teem.

Me­nu's en pa­let­ten

Na het star­ten van het pro­gram­ma ver­schij­nen er drie ven­sters op je com­pu­ter­scherm: het hoofd­ven­ster met de me­nu's, links daar­van een dok­baar ven­ster (zo noemt Gimp een ven­ster dat bij het pro­gram­ma hoort) met ge­reed­schap­pen en rechts een an­der dok met la­gen, pen­se­len et ce­te­ra. Met de me­nu­balk (me­nu Ven­sters) kun je nog meer dok­ba­re ven­sters zo­als His­to­gram, Na­vi­ga­tie of Pa­let­ten ope­nen. Een han­di­ge op­tie on­der­aan in het me­nu Ven­sters is 'Mo­dus En­kel Ven­ster'. Die plakt de ven­sters van de hui­di­ge con­fi­gu­ra­tie aan el­kaar tot één pro­gram­ma­ven­ster, zo­als je van de mees­te soft­wa­re ge­wend bent. Wij ge­brui­ken die mo­dus ook voor al­le af­beel­din­gen in dit ar­ti­kel.

Af­ge­zien van de vast ge­ïn­stal­leer­de Ge­reed­schaps­kist kun je al­le doks naar be­lie­ven aan­pas­sen. Via een uit­klap­me­nu ach­ter het klei­ne drie­hoek­je in een vier­kant­je rechts naast de ti­tel­balk kun je tab­bla­den toe­voe­gen of ver­wij­de­ren. In to­taal kun je kie­zen uit 26 tab­bla­den. Naast de stan­daard ge­toon­de tab­bla­den zijn His­to­gram, Na­vi­ga­tie en Kleu­ren ook han­dig.

Het werk­vlak in het mid­den laat bo­ven de ge­o­pen­de af­beel­ding de thumb­nails zien van al­le ge­o­pen­de be­stan­den. Op de balk on­der­aan het werk­vlak staat de naam en de groot­te van het ge­o­pen­de do­cu­ment en het zoom­ni­veau. Met een drop­down­me­nuutje links daar­naast stelt je de een­heid van de li­ni­aal in op pixels, in­ches, mil­li­me­ters of iets an­ders.

Gimp heeft in to­taal elf me­nu's, die de vol­gen­de func­ties heb­ben:

do­cu­men­ten aan­ma­ken, ope­nen, op­slaan en ex­por­te­ren

ele­men­ten knip­pen, ko­pi­ë­ren en plak­ken; se­lec­tie vul­len met kleur, pro­gram­ma-in­stel­lin­gen

Het beeld­be­wer­kings­pro­gram­ma Gimp is he­le­maal gra­tis, en me­de daar­door erg po­pu­lair. De in­ter­fa­ce is niet met­een in­tu­ï­tief, maar als je eerst even de tijd neemt om er stap voor stap ver­trouwd mee te ra­ken en te zien hoe het la­gen­con­cept en de ge­reed­schap­pen wer­ken, kun je je foto's al vrij snel mak­ke­lijk en goed cor­ri­ge­ren.

se­lec­tie on­ge­daan ma­ken, in­ver­te­ren, ver­gro­ten, ver­klei­nen, naar pad om­zet­ten of op­slaan naar ka­naal

li­ni­a­len, hulp­lij­nen, ras­ter en zoo­men

kleur­mo­dus, can­vas- en af­beel­dings­groot­te aan­pas­sen, draai­en en spie­ge­len

la­gen, mas­kers en al­fa­ka­na­len toe­voe­gen, sa­men­voe­gen of ver­wij­de­ren

dia­loog­ven­sters voor het be­wer­ken van hel­der­heid, con­trast en kleur

ge­reed­schap kie­zen, net als op het ge­reed­schaps­pa­let

ef­fect­fil­ters zo­als con­ver­te­ren naar olie­verf­schil­de­rij, frac­tal­ge­ne­ra­tor, ver­va­gen en ver­scher­pen

ge­o­pen­de do­cu­men­ten, weer­ge­ge­ven dok­ba­re ven­sters, Mo­dus En­kel Ven­ster

ge­brui­kers­hand­lei­ding, con­text­hulp, pro­gram­ma­ver­sie

Ope­nen, op­slaan, ex­por­te­ren

Gimp on­der­steunt een groot aan­tal be­stands­for­ma­ten, waar­on­der de po­pu­lai­re ty­pen JPEG, PNG en TIFF. Gimp kan ook Photoshop-be­stan­den im­por­te­ren, maar en­ke­le door PSD-be­stan­den on­der­steun­de func­ties wor­den al­leen als sa­men­ge­voeg­de af­beel­din­gen weer­ge­ge­ven, zo­als niet-de­struc­tie­ve aan­pas­singsla­gen en in­ge­bed­de 3D-ele­men­ten. Gimp kan van huis uit geen raw-be­stan­den im­por­te­ren. Er zijn wel plug-ins voor het im­por­te­ren van raw, maar je kunt be­ter een gra­tis raw-ont­wik­ke­laar ge­brui­ken zo­als het plat­for­mon­af­han­ke­lij­ke Ra­wThe­ra­pee of DarkTa­ble voor Li­nux en macOS.

Fo­to­be­stan­den die met Gimp ge­maakt zijn, kun­nen la­gen, mas­kers, tekst­la­gen en pa­den be­vat­ten. In het ven­ster 'Be­stand / Op­slaan als' slaat het pro­gram­ma do­cu-

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.