Hier kom je niet bin­nen!

Be­stan­den in de cloud be­vei­li­gen met Cryp­to­ma­tor

C’t Magazine - - Praktijk | Cloud-versleuteling - Fa­bi­an A. Scher­schel

Cloud­op­slag­dien­sten hou­den je be­lang­rij­ke be­stan­den al­tijd en over­al bij de hand. Je hoeft geen usb-stick meer mee te sle­pen om­dat Drop­box, Goog­le Dri­ve of Mi­cro­soft OneDri­ve je be­stan­den voor je syn­chro­ni­seert. Je zit al­leen met het pro­bleem van even­tu­e­le mee­le­zers. Geen en­ke­le van de gro­te cloud­dien­sten werkt na­me­lijk met end-toend ver­sleu­te­ling. Dat be­te­kent dat hac­kers, de po­li­tie (met de juiste be­voegd­he­den), in­lich­tin­gen­dien­sten (zon­der wel­ke be­voegd­heid dan ook), of me­de­wer­kers van de cloud­dienst die zich ver­ve­len, ge­woon je va­kan­tie­fo­to's kun­nen be­kij­ken en je do­cu­men­ten kun­nen le­zen. Werk je met ge­voe­li­ge in­for­ma­tie zo­als be­drijfs­ge­hei­men, dan mag je dat ri­si­co niet ne­men. In 2014 heeft de iCloud-hack 'The Fap­pe­ning' door het open­baar ma­ken van pri­vé­fo­to's van be­roemd­he­den al la­ten zien hoe on­aan­ge­naam een der­ge­lij­ke in­breuk kan zijn.

Er be­staan wel ge­spe­ci­a­li­seer­de cloud­aan­bie­ders die end-to-end-ver­sleu­te­ling be­lo­ven en de be­stan­den via de client ver­sleu­te­len, maar dan moet je die le­ve­ran­cier wel kun­nen ver­trou­wen. Als de cloud­dienst een client aan­biedt, kan de dienst er ook een ach­ter­deur in heb­ben in­ge­bouwd. Ei­gen­lijk is het be­ter om voor de cloud­op­slag en voor de ver­sleu­te­ling strikt ge­schei­den le­ve­ran­ciers te kie­zen.

Ge­luk­kig zijn er ver­schil­len­de pro­gram­ma's die het zelf ver­sleu­te­len mak­ke­lij­ker kun­nen ma­ken [1]. Een tool die daar­bij po­si­tief op­valt is Cryp­to­ma­tor, een pro­gram­ma van een klein Duits be­drijf. Het is niet al­leen gra­tis en een­vou­dig in ge­bruik, maar de bron­co­de is ook he­le­maal opens­our­ce en de ge­bruik­te ver­sleu­te­ling is voor­beel­dig ge­do­cu­men-

Met cloud­op­slag heb je op ver­schil­len­de com­pu­ters al­tijd toe­gang tot je be­stan­den. Het gro­te na­deel is wel dat je do­cu­men­ten er­gens bui­ten de deur staan op­ge­sla­gen. Mis­schien kun­nen hac­kers en in­lich­tin­gen­dien­sten dan al­les mee­le­zen. De bes­te op­los­sing is dan je be­stan­den zelf te ver­sleu­te­len. Met Cryp­to­ma­tor is dat heel mak­ke­lijk en het is bo­ven­dien gra­tis.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.