Le­ve de be­wust­wor­ding!

C’t Magazine - - Inhoud 1-2/2017 -

De over­heid kan het nooit goed doen. Denk aan de grens tus­sen pri­va­cy en op­spo­rings­be­voegd­heid. In de te­le­vi­sie­se­rie Hun­ted was goed te zien hoe ver die be­voegd­he­den gaan. Bij fa­mi­lie­le­den en be­ken­den van de deel­ne­men­de 'voort­vluch­ti­gen' werd al het te­le­foon­ver­keer af­ge­tapt en zelfs een vlucht over wa­ter was pri­ma te vol­gen met be­vei­li­gings­ca­me­ra's en het volg­sys­teem voor de scheep­vaart AIS. Pri­va­cy is dan ver te zoe­ken.

Maar vol­gens een lid van het 'hun­ter­team' laat de se­rie juist zien dat de pri­va­cy­gren­zen soms op­ge­rekt moe­ten wor­den om cri­mi­na­li­teit goed te kun­nen be­strij­den. Daar zit wat in (spoi­ler alert): uit­ein­de­lijk wist een van de twaalf deel­ne­mers on­danks al­le be­voegd­he­den drie we­ken lang uit han­den van de hun­ters te blij­ven.

Bij cy­ber­cri­me zie je dat­zelf­de span­nings­veld te­rug.

Toen on­langs bleek dat de Ne­der­land­se po­li­tie door hen ge­von­den ze­ro-day-kwets­baar­he­den soms ge­heim mag hou­den – bij­voor­beeld om te voor­ko­men dat een cri­mi­neel door­heeft dat de po­li­tie hem op de hie­len zit – wa­ren de ra­pen op de tech­fo­ra gaar. Om nog maar te zwij­gen van het nieuws dat de Duit­se ge­hei­me dienst BND mil­joe­nen uit­geeft om lek­ken in ver­sleu­tel­pro­to­col­len van chat-apps te vin­den om daar ver­vol­gens ac­tief ge­bruik van te ma­ken. Te­ge­lijk roe­pen MKB Ne­der­land en VNO NCW juist om 'meer blauw op de di­gi­ta­le snel­weg', om­dat cy­ber­cri­me nu on­vol­doen­de aan­ge­pakt wordt en dat een be­drei­ging is om di­gi­taal za­ken te doen.

Je kunt je ech­ter af­vra­gen of de over­heid haar bur­gers be­ter moet be­scher­men of dat ze die bur­gers juist moet le­ren zich­zelf te be­scher­men. Want wat bij groot­scha­li­ge hacks en mal­wa­re-uit­bra­ken voor­al op­valt, is de na­ï­vi­teit van de ge­brui­kers. Uit on­der­zoek blijkt keer op keer dat men­sen het­zelf­de wacht­woord ge­brui­ken voor ver­schil­len­de on­li­ne dien­sten en dat meer dan de helft niet weet dat er soft­wa­re be­staat om wacht­woor­den te be­he­ren.

Daar is maar één mid­del te­gen: be­wust­wor­ding. Hul­de daar­om voor bij­voor­beeld de Boef­proof-cam­pag­ne als on­der­deel van Alert On­li­ne, voor de Na­ti­o­na­le Check Je Wacht­woor­den Dag en voor de web­si­te vei­li­gin­ter­net­ten.nl. Bij al de­ze ini­ti­a­tie­ven is de over­heid op zijn minst een van de or­ga­ni­se­ren­de part­ners. Dat doen ze dus goed en dat mag ook wel eens ge­zegd wor­den.

Nu denk je mis­schien dat ze jou als tech­nisch on­der­legd per­soon niks meer hoe­ven te ver­tel­len, maar dat zou nog wel eens te­gen kun­nen val­len. Lees on­ze ar­ti­ke­len­se­rie van­af pa­gi­na 58 en hui­ver. Maar voor­al: ga er­mee aan de slag en be­scherm je­zelf on­li­ne. En ben je toch ge­trof­fen door mal­wa­re, ge­bruik dan on­ze Des­in­fec't-dvd (pa­gi­na 35) om je sys­teem weer op or­de te bren­gen.

P.S. Na­mens de he­le re­dac­tie wen­sen we al­le le­zers een bij­zon­der fraai 2017!

Her­man He­rin­ga

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.