Vi­su­al Stu­dio 2017

C’t Magazine - - Nieuws | Software -

De nieu­we ver­sie van Mi­cro­softs ont­wik­kelom­ge­ving legt het ho­ge re­sour­ce­ge­bruik van Vi­su­al Stu­dio aan ban­den door mo­du­la­ri­sa­tie. Bij ver­sie 2017 wordt ook het­steeds om­vang­rij­ker wor­den van Vi­su­al Stu­dio aan­ge­pakt. De im­men­se func­tie­om­vang is nu op­ge­deeld in 16 wor­klo­ads als 'Desktop de­vel­op­ment with C++', 'Azu­re de­vel­op­ment' en 'Uni­ver­sal Win­dows Plat­form de­vel­op­ment' en een aan­tal ex­tra com­po­nen­ten en uit­brei­din­gen. Voor een mi­ni­ma­le in­stal­la­tie is nu maar min­der dan 1 GB no­dig.

De edi­tor en de de­bug­ger heb­ben han­di­ge ver­be­te­rin­gen ge­kre­gen, de re­fac­to­ring-func­ties zijn ink uit­ge­breid. 'Li­ve Unit Tes­ting' geeft bij het in­ty­pen van de co­de al aan of een pro­gram­ma­re­gel door een unit-test af­ge­dekt wordt en of die test suc­ces­vol was.

De IDE is nu al­leen nog met de we­binstal­ler in te rich­ten, er is geen ISO-in­stal­la­tie­be­stand meer. Vi­su­al Stu­dio is er in drie ver­sies: naast de com­mer­ci­ë­le En­ter­priseen Pro­fes­si­o­nal-ver­sies is er voor opens­our­ce-ont­wik­ke­laars en klei­ne be­drij­ven de gra­tis Com­mu­ni­ty Edi­ti­on. (nkr)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.