iMac Pro voor VR

C’t Magazine - - Nieuws | Apple -

Ap­ple wil in de­cem­ber een bij­zon­der krach­ti­ge ver­sie van de iMac uit­bren­gen. De be­hui­zing van de iMac Pro komt over­een met die van de hui­di­ge 27-inch iMac met 5K-scherm. Daar­in zit­ten Xe­on-pro­ces­sors met tot 18 ker­nen (AVX512) die tot 128 GB ECC-RAM kun­nen adres­se­ren. Toch moet de iMac Pro dank­zij een nieuw koel­sys­teem niet luid­ruch­ti­ger wor­den dan de hui­di­ge iMacs. Als gra­fi­sche pro­ces­sor wordt de nieu­we AMD Ra­de­on Pro Ve­ga ge­bruikt. Het in­stap­mo­del met acht Xe­on­pro­ces­sors, 1 TB ssd en 32 GB RAM moet 5000 dol­lar kos­ten.

De nieu­we ge­wo­ne iMacs wor­den iets goed­ko­per. Die krij­gen Ka­by La­ke-pro­ces­sors van In­tel – net als een aan­tal nieu­we MacBook-mo­del­len. De klok­snel­heid stijgt slechts be­perkt naar 4,5 GHz in de tur­bom­o­dus. In com­bi­na­tie met AMD's Ra­de­ong­pu's (555 tot 580 met 8 GB VRAM) moe­ten ze ein­de­lijk snel ge­noeg zijn voor VR-pro­gram­ma's. Die laat­ste wor­den on­der­steund door macOS 10.13 (High Sier­ra), dat de­ze herfst moet ver­schij­nen. Bo­ven­dien kun­nen de gpu's HEVC-vi­deo's de­co­de­ren.

Het gra­tis nieu­we be­stu­rings­sys­teem komt daar­voor met de ver­be­ter­de gra­fi­sche in­ter­fa­ce Me­tal 2. Die werkt sa­men met de ga­me-en­gi­nes Uni­ty en Un­re­al. Daar­naast moet de HTC Vi­ve met SteamVR de nieu­we iMacs on­der High Sier­ra on­der­steu­nen. High Sier­ra ver­snelt be­stands­ope­ra­ties met het nieu­we be­stands­sys­teem

AFPS. Daar­mee wor­den bij­voor­beeld in een frac­tie van een se­con­de gro­te be­stan­den ge­ko­pi­eerd. Brow­ser Sa­fa­ri gaat web­si­te­trac­kers blok­ke­ren en voor­komt dat in­ge­bed­de vi­deo's au­to­ma­tisch star­ten. (hhe)

De nieu­we iMac Pro lijkt als twee drup­pels wa­ter op de nor­ma­le 27"-iMac.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.