Pep­per­mint 8: Li­nux voor we­bapp-fans

C’t Magazine - - Nieuws | Linux -

De Li­nux-dis­tri­bu­tie Pep­per­mint is ook in ver­sie 8 he­le­maal ge­richt op we­bapps. Stan­daard staan er maar een paar pro­gram­ma's ge­ïn­stal­leerd. Maar daar staat te­gen­over dat je met Ice een mak­ke­lij­ke ma­nier hebt om we­bapps als Fa­cebook, In­st­agram en de on­li­ne beeld­be­wer­ker Pixlr in de Li­nux-desktop te in­te­gre­ren. Ice heeft een gra­fi­sche in­ter­fa­ce om zul­ke 'si­te spe­ci­fic brow­sers' (SSB) aan te ma­ken. Die dui­ken dan ver­vol­gens ook op in het me­nu.

Pep­per­mint 8 ge­bruikt de re­po­si­to­ry's van Ubuntu 16.04 LTS, aan­ge­vuld met ei­gen pak­ket­bron­nen. De ba­sis wordt ge­vormd door ker­nel 4.8, Me­sa 17.02 en Sy­s­temd 229. De be­stands­sys­te­men NFS en exFAT wor­den stan­daard on­der­steund. De desktop is op de­zelf­de ma­nier bij el­kaar ge­sprok­keld als de ba­sis. De slan­ke Lx­de-desktop wordt ge­com­bi­neerd met de win­dow­ma­na­ger Xfwm4 en een Xf­ce-pa­nel. Dank­zij een uni­form the­ma en set ico­nen komt de desktop toch als een ge­heel over. Het gra­fi­sche soft­wa­re- en up­da­te­be­heer komt van Li­nux Mint. MintIn­stall biedt pro­gram­ma's aan in ca­te­go­rie­ën met re­views en screenshots en heeft ook een zoek­func­tie. Daar­naast is Sy­nap­tic stan­daard ge­ïn­stal­leerd.

Pep­per­mint 8 is er als iso-ima­ge voor 32- en 64-bit x86-sys­te­men. Die laat­ste biedt vol­le­di­ge on­der­steu­ning voor UEFI Se­cu­re Boot. (hhe)

Pep­per­mint 8: met Ice kun je mak­ke­lijk we­bapps als Goog­les In­box in de desktop en het me­nu in­te­gre­ren.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.