Hy­per­loop-test­fa­ci­li­teit ge­o­pend

C’t Magazine - - Nieuws | Processors -

De eer­ste test­lo­ca­tie voor een hy­per­loop in Eu­ro­pa is een feit. De test­op­stel­ling van der­tig me­ter is op de cam­pus van TU Delft ont­huld door min­ster Schultz van Hae­gen. In de test­fa­ci­li­teit kun­nen de meest kri­ti­sche sys­te­men op la­ge snel­heid wor­den getest. Het doel is om bin­nen vier jaar een test­tra­ject van meer­de­re ki­lo­me­ters te re­a­li­se­ren.

De groot­ste uit­da­ging voor de haal­baar­heid van een hy­per­loop is het be­mach­ti­gen van grond om het sys­teem te plaat­sen. Mi­nis­ter Schultz gaf aan dat het mi­nis­te­rie van In­fra­struc­tuur en Mi­li­eu gaat on­der­zoe­ken of er in Ne­der­land een hy­per­loop­net­werk kan wor­den aan­ge­legd, en zo ja waar. Het mi­nis­te­rie gaat dit sa­men met het Ne­der­land­se be­drijf Hardt en het Ame­ri­kaan­se Hy­per­loop on­der­zoe­ken. (avs)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.