Doc­king­sta­ti­on voor Ga­laxy 8: Sams­ung DeX Sta­ti­on

Doc­king­sta­ti­on Sams­ung DeX Sta­ti­on voor de Ga­laxy S8

C’t Magazine - - Inhoud - Han­nes A. Cze­rul­la en Da­niel Her­big

Sams­ung waagt met de DeX weer een po­ging om de smartpho­ne als pc te la­ten die­nen. In on­ze test ging dat beter dan ooit.

De Ga­laxy S8 en S8+ moe­ten met be­hulp van de Sams­ung DeX Sta­ti­on een desktop-pc ver­van­gen. De doc­king­sta­ti­on maakt via USB-C ver­bin­ding met de te­le­foon, zet die in een spe­ci­a­le desktop­mo­dus en ver­bindt het toe­stel met een scherm, muis, toet­sen­bord en net­werk. Je kunt daar­bij met na­ge­noeg al­le apps wer­ken. Ook heb je toe­gang tot de ge­ge­vens op de te­le­foon.

De twee usb-poor­ten zijn be­doeld voor een muis en toet­sen­bord. Je kunt er ech­ter ook een usb-stick in­plug­gen. Har­de schij­ven wer­ken al­leen als ze via een ei­gen voe­ding stroom krij­gen. Naar het beeld­scherm wordt al­leen 1080p als sig­naal ge­stuurd. Zo­dra je de S8 in de doc­king­sta­ti­on zet, wordt het ei­gen scherm uit­ge­scha­keld en gaat de desktop­mo­dus aan. De apps waar­mee wij de test uit­voer­den, ble­ven bij de­ze over­gang ge­o­pend. Wel waar­schuwt Sams­ung er­voor dat de ap­pli­ca­ties mo­ge­lijk wor­den ge­slo­ten. Voor de ze­ker­heid kun je open­staan­de do­cu­men­ten dus beter eerst op­slaan. Spo­ti­fy werk­te als eni­ge niet op de desktop.

De GUI is on­mis­ken­baar An­droid: de pic­to­gram­men van de apps zijn het­zelf­de en er zijn geen ge­a­van­ceer­de op­ties voor in­stel­lin­gen en het beeld zo­als je van ech­te desktop­sys­te­men kent. Win­dows­pro­gram­ma's zijn al­leen met be­hulp van re­mo­te-apps als Citrix Re­cei­ver en TeamVie­wer te ge­brui­ken.

Muis-An­droid

De cur­sor re­a­geert zon­der al te veel ver­tra­ging. Op veel (maar niet al­le) plek­ken wer­ken func­ti­o­na­li­tei­ten als de rech­ter­muis­knop en dub­bel­klik­ken. Je kunt geen do­cu­men­ten met drag&drop ver­plaat­sen. In be­paal­de con­text is op de desktop ook sle­pen met de muis mo­ge­lijk. Van en­ke­le apps als Chro­me en Word kun je het for­maat aan­pas­sen en op fulls­creen zet­ten. Dat werkt niet met apps die niet voor mo­biel ge­bruik zijn ge­op­ti­ma­li­seerd – ook niet met ga­mes: het ven­ster neemt maar een klein deel van het scherm in en is niet te ver­gro­ten. De mees­te toets­com­bi­na­ties die van desktop­sys­te­men be­kend zijn wer­ken hier ook. Een soort taak­balk on­der­aan be­vat op­ties en func­ties zo­als screenshots en vo­lu­me­re­ge­ling en toont al­le ge­o­pen­de pro­gram­ma's.

Per­for­man­ce ge­noeg

Ook in de desktop­mo­dus kun je de S8 als smartpho­ne ge­brui­ken: te­le­foon­ge­sprek­ken en mes­sen­ger­be­rich­ten ko­men bin­nen en de camera voor­op werkt voor bij­voor­beeld vi­deo­ge­sprek­ken. Het ge­luid loopt via de spea­kers van de te­le­foon.

De per­for­man­ce van de S8 is ook in de desktop­mo­dus pri­ma. De be­die­ning gaat zelfs niet ha­pe­ren als je meer­de­re ap­pli­ca­ties te­ge­lijk open hebt staan. De DeX koelt de te­le­foon per­ma­nent met een ven­ti­la­tor, maar die hoor je nau­we­lijks.

Ook zon­der Dex?

De Ga­laxy S8 en S8+ on­der­steu­nen vi­deo via USB-C. Je zou dus op het idee kun­nen ko­men om in plaats van de DeX ge­woon een usb-hub voor toet­sen­bord en muis aan te schaf­fen en daar­mee de te­le­foon en het scherm met el­kaar te ver­bin­den. Maar zo een­vou­dig gaat dat niet: met adap­ters (USB-C naar Dis­playPort en HD­MI) stuur­den de smartpho­nes ge­woon hun scherm­con­tent naar de mo­ni­tor. In de desktop­mo­dus (zo­als bij de DeX) kre­gen we ze dan niet.

(mvdm)

Sams­ungs desktop-An­droid kan ven­sters ver­plaat­sen en het for­maat er­van aan­pas­sen. Qua be­die­ning is het bij­na ge­lijk aan 'ech­te' desktop­sys­te­men.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.