Sli­de-on len­zen­set: Ol­lo­clip Co­re Lens Set

C’t Magazine - - Inhoud -

Met de Co­re Lens Set van Ol­lo­clip lijkt je iPho­ne 7 of iPho­ne 7 Plus net op een ech­te high-end fo­to­ca­me­ra. Die dan wel in je broek­zak past.

De set van Ol­lo­clip is sim­pel in het ge­bruik. Hij be­staat uit een plas­tic hou­der die je over je te­le­foon schuift en ge­coa­te gla­zen len­zen die je in de hou­der klikt. Aan bei­de kan­ten van de hou­der kun je een lens kwijt, waar­door je voor zo­wel de camera aan de voor- als de ach­ter­kant een an­de­re lens kunt ge­brui­ken. Daar­na is het een kwes­tie van de stan­daard camera-app of bij­voor­beeld In­st­agram ope­nen en je bent er he­le­maal klaar voor. Het ne­men van fo­to's werk­te ver­der ge­woon het­zelf­de.

De Co­re Lens Set be­vat drie len­zen. De eer­ste is een fisheye waar­mee je bij­na 180 gra­den om je heen vast kunt leg­gen. Een beet­je trip­py, maar wel grap­pig bij voor­beeld een sel­fie. Draai de­ze lens los en je hebt een ma­cro­lens waar­mee je vijf­tien keer in­ge­zoomd de­tail­op­na­mes kunt ma­ken.

En dan is er nog de su­per­wi­de-lens. Met de­ze lens leg je net iets meer van je om­ge­ving vast. Han­dig voor land­schap­pen of ge­bou­wen.

Als je je te­le­foon in een be­scher­men­de ca­se hebt zit­ten, moet je hem daar wel uit­ha­len. Een screen­pro­tec­tor tot 0,5 mil­li­me­ter is geen pro­bleem. Ol­lo­clip heeft ove­ri­gens een be­scherm­de ca­se voor de iPho­ne 7 in het as­sor­ti­ment waar de len­zen­hou­der wel in past.

Flit­sen met de Ol­lo­clip­hou­der op je smartpho­ne kan niet. Bij het ma­ken van fo­to's moet je er dus wel voor zor­gen dat je in een om­ge­ving zit waar vol­doen­de licht is. (avs)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.