Be­stands­ma­na­ger: Speed­com­man­der 17

C’t Magazine - - Inhoud -

Het zou een kloon van Nor­ton Com­man­der moe­ten zijn. Maar ver­sie 17 van be­stands­be­heer­der Speed­Com­man­der kan nog veel meer.

In ver­sie 17 van Speed­Com­man­der zijn veel mo­der­ne fea­tu­res toe­ge­voegd. Zo biedt de Pro-ver­sie di­rect on­der­steu­ning voor een aan­tal (meer of min­der be­ken­de) cloud­dien­sten waar­on­der Drop­box, Goog­le Dri­ve en Stra­to's HiDri­ve. Ge­zien de Duit­se kom­af van de soft­wa­re zijn veel dien­sten uit dat land ver­te­gen­woor­digd. Ver­der kun je het wacht­woord van de cloud­dien­sten (en ook an­de­re wacht­woor­den) be­vei­li­gen met een hoofd­wacht­woord. Ook heeft Speed­Com­man­der nu een ei­gen wi­zard om schij­ven met Bit­lock-be­vei­li­ging te ont­gren­de­len.

De ko­lom­men om be­stan­den te se­lec­te­ren zijn veel­zij­di­ger dan ooit. Je kunt nu ook sor­te­ren op meta­ge­ge­vens als af­beel­dings­groot­te of op­na­me­tijd en op al­le in­fo die via Win­dows IFil­ter be­schik­baar is – bij­voor­beeld ge­ge­vens uit Of­fi­ce- of pdf­be­stan­den. De zoek­func­tie voor tekst kan in een run om­gaan met ver­schil­len­de co­de­rin­gen en er is een op­tie om naar le­ge map­pen te zoe­ken.

Ma­cro's kun­nen be­stands­ope­ra­ties ac­ti­ve­ren. De Ma­cro Edi­tor num­mert re­gels. Ook de 64-bit ver­sie is nu in staat ma­cro's te de­bug­gen. Bij het syn­chro­ni­se­ren wor­den de tijd­stem­pels en ma­pat­tri­bu­ten ook over­ge­zet.

Al met al ver­vangt Speed­Com­man­der veel ex­ter­ne tools, bij­voor­beeld Ar­chi­ver. In de Pro-ver­sie zit met Ke­se­ling DirPrin­ter een li­cen­tie voor soft­wa­re om een over­zicht van map­pen en be­stan­den te prin­ten. Met de 60-daag­se tri­al kun je uit­pro­be­ren of je de­ze op­ruim­hulp fijn vindt. (mvdm)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.