Hy­bri­de-smart­watch: Fos­sil Q Grant

C’t Magazine - - Inhoud -

Fos­sils hy­bri­de hor­lo­ge Q Grant is een olds­kool blik­van­ger om je pols aan­ge­vuld met een paar aar­di­ge slim­mig­heid­jes.

De Hy­brid Smart­watch Q Grant van Fos­sil – niet te ver­war­ren met de Gen 1 Chro­no­graph Smart­watch Q Grant – valt op door zijn for­se wij­zer­plaat met ro­mein­se cij­fers om de tijd weer te ge­ven. Daar­om­heen staan klei­ne­re cij­fer­tjes om de dag van de maand aan te ge­ven. Stan­daard doe je dat met de bo­ven­ste knop.

Met de mid­del­ste wis­sel je tus­sen de in­stel­ling voor het wel erg sub­tie­le tril­alarm, de tijd in een an­de­re tijd­zo­ne, de da­tum en de bron van je laat­ste mel­ding – een app of con­tact­per­soon. De on­der­ste knop kun je zelf aan je smartpho­ne kop­pe­len, bij­voor­beeld om hem over te la­ten gaan, een fo­to te ma­ken of de mu­ziek te be­die­nen. Sinds een up­da­te zijn ook de an­de­re knop­pen vrij in te stel­len.

In het klei­ne wij­zer­plaat­je on­der­aan zie je hoe ver je bent met je be­oog­de aan­tal stap­pen voor die dag. De app geeft meer de­tails als af­stand en ca­lo­rie­ver­bruik. Ac­ti­vi­tei­ten als fiet­sen en hard­lo­pen wor­den niet her­kend. Wel kun je in­stel­len hoe­veel uur je wilt sla­pen en je lich­te en die­pe slaap trac­ken. Het mee­ge­le­ver­de le­ren band­je zit com­for­ta­bel ge­noeg om het hor­lo­ge met dat doel 's nachts om te hou­den. Maar ui­t­ein­de­lijk gaat het er bij een hy­bri­de hor­lo­ge ge­woon om of je hem mooi vindt. Het hand­je­vol slim­me func­ties is leuk voor er­bij. Bij­ko­mend voor­deel van het be­perk­te aan­tal smart­func­ties is wel dat de bat­te­rij het een half jaar vol moet hou­den. Daar­na kun je hem zelf ver­wis­se­len. (hhe)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.