GPS-spor­t­hor­lo­ge: Gar­min Fe­nix 5

C’t Magazine - - Inhoud -

Garmins mul­ti­sport- en out­door­hor­lo­ge Fe­nix 5 is er in drie for­ma­ten en ver­schil­len­de uit­voe­rin­gen. Het is een ge­slaag­de up­da­te.

De Fe­nix 5 is het stan­daard­mo­del, bij men­sen met klei­ne pol­sen past de klei­ne­re Fe­nix 5S beter. Op de daar­en­te­gen erg gro­te 5X kun je zelfs na­vi­ge­ren met kaar­ten. Nieuw is dat de vrij du­re arm­band­jes mak­ke­lijk zijn te ver­van­gen.

Al­le Fe­nix 5-klok­jes zijn uit te brei­den en te con­fi­gu­re­ren aan de hand van wid­gets en apps. Op die ma­nier kun je er bij­voor­beeld ook mee pa­ra­chu­te­sprin­gen of gol­fen.

Daar­naast werkt het hor­lo­ge als fit­ness-trac­ker. De op­ti­sche hart­slag­me­ter aan de on­der­kant meet de hart­slag con­ti­nu en steekt min­der uit dan bij de Fe­nix 3 HR. Nog nauw­keu­ri­ger is een borst­riem die via ANT+ of (nieuw) Blue­tooth Smart met het hor­lo­ge com­mu­ni­ceert. Via dat laat­ste pro­to­col maakt de Fe­nix ook ver­bin­ding met de smartpho­ne. In on­ze test viel de Blue­tooth-ver­bin­ding­ge­re­geld weg.

De mo­del­len met saf­fier­glas uplo­a­den als eni­ge via wi­fi de ge­ge­vens naar de ei­gen web­dienst Con­nect (en even­tu­eel ook an­de­re dien­sten). De ge­me­ten gps-tracks wa­ren tel­kens een paar pro­cent lan­ger dan ons ei­gen re­fe­ren­tie­tra­ject. Po­si­tief is dat de Fe­nix de trai­nin­gen ver­deeld over een anae­roob en ae­roob be­reik be­oor­deelt. De ac­cu hield het ruim tien da­gen vol. De Fe­nix is. een ge­slaag­de up­da­te, maar he­laas is hij ook aar­dig aan de prijs. (mvdm)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.