Mi­cro­soft Build

Slim­me vi­deo­be­wa­king en VR op Mi­cro­softs Build 2017

C’t Magazine - - Inhoud - Hart­mut Gie­sel­mann

Mi­cro­soft wil Win­dows voort­aan beter in­te­gre­ren met an­de­re be­stu­rings­sys­te­men en in­jec­teert zijn Azu­re cloud­plat­form met een por­tie AI. Dat moet voor­al de ana­ly­se van be­wa­kings­vi­deo's ver­be­te­ren. Maar niet ie­der­een be­kijkt de­ze ont­wik­ke­lin­gen door een ro­ze Ho­loLens-bril.

Mi­cro­soft is te­gen­woor­dig nog meer dan de an­de­re 'gro­te vijf IT­be­drij­ven' op al­le fron­ten ac­tief: van cloud­com­pu­ting en IoT tot vir­tu­al-re­a­li­ty, Surfa­ce-no­te­books en AI-on­der­zoek. Op de ont­wik­ke­laars­con­fe­ren­tie Build in Se­att­le wa­ren dan ook twee over­vol­le key­no­tes no­dig om al­le nieuw­tjes te pre­sen­te­ren.

CEO Sa­tya Na­del­la droomt van een toe­komst waar­in ie­der­een via de Azu­re­cloud is ver­bon­den en met een vin­ger­ge­baar al­le denk­ba­re in­for­ma­tie op zijn da­ta­bril laat pro­jec­te­ren. Na­tuur­lijk heeft hij de klas­sie­kers ge­le­zen waar­in Or­well en Hux­ley waar­schu­wen voor zo'n toe­komst. Maar Mi­cro­soft gaat al­les ver­ant­woor­der en vei­li­ger aan­pak­ken dan in die grau­we toe­komst­vi­sies. We ont­ko­men al­leen niet aan de ge­dach­te dat de IT-eli­te aan de Ame­ri­kaan­se west­kust in een droom­we­reld leeft en de mo­ge­lij­ke ge­va­ren van hun uit­vin­din­gen niet ziet (of ne­geert).

Neem de ana­ly­se van vi­deo­beel­den. Mi­cro­soft heeft hier een nieuw op AI ge­ba­seerd al­go­rit­me voor ont­wik­keld dat in al­ler­lei pro­duc­ten ge­ïm­ple­men­teerd moet gaan wor­den. Bij de vol­gen­de gro­te Win­dows 10-up­da­te in de herfst, de Fall Cre­a­tors Up­da­te, komt de gra­tis app Sto­ry Re­mix. Daar­mee kun je vi­deo's en fo­to's heel mak­ke­lijk com­bi­ne­ren tot leu­ke clips. De soft­wa­re kan bij­voor­beeld ge­zich­ten in vi­deo's her­ken­nen en au­to­ma­tisch frag­men­ten zoe­ken waar­in men­sen la­chen. Je kunt de clips voor­zien van rit­misch pas­sen­de mu­ziek en drie­di­men­si­o­na­le over­lays toe­pas­sen op ech­te ob­jec­ten in de vi­deo. Als voor­beeld werd een bal in een voet­bal­wed­strijd met een muis­klik ge­trans­for­meerd in een ko­meet die het doel liet ex­plo­de­ren. De soft­wa­re is zon­der tech­ni­sche ken­nis te be­die­nen, dus je kunt in de toe­komst on­tel­ba­re van dat soort film­pjes ver­wach­ten op plat­forms als You­Tu­be. Net zo in­druk­wek­kend is Mi­cro­softs spraak­her­ken­ning en re­al­ti­me ver­ta­ling, waar­mee ge­brui­kers in de toe­komst Po­werPoint-pre­sen­ta­ties au­to­ma­tisch si­mul­taan kun­nen la­ten ver­ta­len voor een in­ter­na­ti­o­naal pu­bliek.

De­ze al­go­rit­mes ge­bruikt Mi­cro­soft voor de cloud­dienst Vi­deo In­dexer. Via een we­bin­ter­fa­ce kun je daar­mee vi­deo's uplo­a­den naar de cloud, bij­voor­beeld van be­wa­kings­ca­me­ra's, en ze la­ten ana­ly­se­ren en in­dexe­ren door Mi­cro­softs zelfle­ren­de soft­wa­re. De AI her­kent niet al­leen ge­zich­ten, maar ook ge­zichts­uit­druk­kin­gen. De spraak­her­ken­ning trans­cri­beert en ver­taalt al­les wat de ge­film­de per­so­nen zeg­gen en ge­ne­reert au­to­ma­tisch sleu­tel­woor­den waar­op je de vi­deo's kunt door­zoe­ken. Je kunt zelfs au­to­ma­tisch kor­te sa­men­vat­tin­gen ge­ne­re­ren waar­in ge­zoch­te per­so­nen op­dui­ken en zich kri­tisch of po­si­tief uit­la­ten over be­paal­de on­der­wer­pen.

Uni­ver­se­le be­wa­king

Der­ge­lij­ke hulp­mid­de­len zijn nu nog voor­be­hou­den aan ge­hei­me dien­sten, maar met de Vi­deo In­dexer wil Mi­cro­soft het ook toe­gan­ke­lijk ma­ken voor par­ti­cu­lie­ren en be­drij­ven. Als voor­beeld liet Mi­cro­soft zien hoe de soft­wa­re kan wor­den in­ge­zet om ruim­tes in de bouw of in zie­ken­hui­zen te be­wa­ken. Zo kun je pre­cies bij­hou­den wat ie­der­een doet. Mi­cro­soft wil de tech­niek in­zet­ten voor 'het ver­be­te­ren van de vei­lig­heid'. Werk­ge­vers moe­ten hun werk­ne­mers op de hoog­te stel­len van be­wa­kings­maat­re­ge­len en om toe­stem­ming vra­gen. Maar dat kan Mi­cro­soft niet con­tro­le­ren.

Mi­cro­soft wil zijn vi­deo­her­ken­ning bo­ven­dien in de toe­komst in­zet­ten in dro­nes die hun ge­ge­vens di­rect de­len met de Azu­re-cloud. Als de da­ta­ver­bin­ding traag is of ont­breekt, moet de vi­deo­her­ken­ning op een klein IoT-Co­re-sys­teem in de dro­ne draai­en. Dat stuurt dan niet de he­le vi­deo­st­ream naar de ser­ver, maar al­leen de voor be­vei­li­ging re­le­van­te ge­ge­vens. Dat is na­tuur­lijk han­dig bij het zoe­ken naar over­le­ven­den bij ram­pen, maar ze­ker ook voor mi­li­tai­re toe­pas­sin­gen.

Met nieu­we IoT-uit­brei­din­gen moe­ten ook sen­so­ren en ap­pa­ra­ten voort­aan recht­streeks aan de Azu­re-cloud wor­den ge­kop­peld en daar da­ta mee uit­wis­se­len. Zo kun­nen bij­voor­beeld pro­duc­tie­ma­chi­nes re­al­ti­me wor­den ge­con­tro­leerd. Vol­gens Mi­cro­soft ge­bruikt 90 pro­cent van de For­tu­ne 500-be­drij­ven al Azu­re-dien­sten. Dat aan­tal wil Mi­cro­soft nog ver­gro­ten. Via de Cos­mos Da­ta­ba­se moe­ten ge­ge­vens tus­sen ser­ver­cen­tra wor­den ge­syn­chro­ni­seerd, zo­dat da­ta op el­ke lo­ca­tie op aar­de bin­nen 10 mil­li­se­con­den be­schik­baar is.

Te­ge­lij­ker­tijd moet de re­gi­o­na­le ver­de­ling van ser­ver­cen­tra ga­ran­de­ren dat ge­voe­li­ge be­drijfs­da­ta geen lands­gren­zen over­schrijdt als be­drij­ven of over­he­den dit zo wil­len.

Maar Mi­cro­soft zorgt bij de IoT-kop­pe­ling al­leen voor de ach­ter­lig­gen­de tech­niek en in­fra­struc­tuur. Bij eind­ge­brui­kers zor­gen OEM-aan­bie­ders voor de kop­pe­ling van hun dro­nes en ma­chi­nes met Mi­cro­softs tech­no­lo­gie. Zij moe­ten er ook voor zor­gen dat bij­voor­beeld vei­lig­heid­sup­da­tes wor­den getest en ge­ïn­stal­leerd. Maar ge­zien de er­va­rin­gen met bij­voor­beeld Wan­naCry is de im­pact van even­tu­e­le hacks nau­we­lijks te over­zien als hac­kers zich rich­ten op de Azu­re-in­fra­struc­tuur.

Mo­bie­le een­heid

Mi­cro­soft wil niet al­leen be­drij­ven nau­wer ver­bin­den met de cloud, maar ook pri­vé­ge­brui­kers. Het be­drijf lijkt zich er­bij te heb­ben neer­ge­legd dat Win­dows op smartpho­nes geen gro­te rol speelt. In plaats van ge­brui­kers te pus­hen naar ei­gen te­le­foons, opent Mi­cro­soft de deu­ren voor An­droid en iOS.

In de Fall Cre­a­tors Up­da­te moet een Ti­me­li­ne ver­schij­nen. Die somt voor el­ke dag al­le be­stan­den, web­si­tes en pro­jec­ten op waar je mee be­zig bent ge­weest. Met een klik kun je meteen ver­der gaan waar je ge­ble­ven was. Om be­zig­he­den te la­ten op­ne­men in de Ti­me­li­ne, moe­ten apps via de Re­mo­te Sys­tems API met Mi­cro­soft Graph hun be­stan­den en met­a­da­ta uit­wis­se­len met Mi­cro­softs cloud. Ont­wik­ke­laars kun­nen dit gra­tis in hun apps ver­wer­ken, of die nu on­der Win­dows, An­droid of iOS draai­en.

Te­ge­lij­ker­tijd wordt de Cort­a­na-app voor iOS en An­droid uit­ge­breid en ook ge­kop­peld aan de Ti­me­li­ne. Het bij­be­ho­ren­de OneDri­ve voor cloud­op­slag moet be­stan­den on de­mand be­schik­baar stel­len: je hoeft ze niet he­le­maal te down­lo­a­den uit de cloud. Een ge­meen­schap­pe­lijk klem­bord in de cloud moet het daar­naast mo­ge­lijk ma­ken om een­vou­dig ge­ge­vens uit te wis­se­len tus­sen apps.

Om de­ze cross­plat­form-ont­wik­ke­ling te sti­mu­le­ren, moe­ten met de herf­stup­da­te ook de .Net Standard 2.0 en .Net Co­re 2.0 hun in­tre­de doen op het Uni­ver­sal Win­dows Plat­form. Zo is een be­te­re kop­pe­ling mo­ge­lijk met al­ler­lei da­ta­ba­se­for­ma­ten.

Voor ont­wik­ke­laars van iOS-apps biedt Mi­cro­soft de Xa­ma­rin Li­ve Play­er. Die kan op een iOS-ap­pa­raat recht­streeks pro­gram­ma's ont­van­gen en uit­voe­ren van Vi­su­al Stu­dio op Win­dows. Dat ver­ge­mak­ke­lijkt het ont­wik­ke­len en de­bug­gen. Maar XCo­de en MacOS zijn nog steeds no­dig om de app te com­pi­le­ren en in de app-sto­re­te zet­ten. Op de Mac kun je het nieu­we Vi­su­al Stu­dio 2017 for Mac ge­brui­ken, een door­ont­wik­ke­ling van Xa­ma­rin Stu­dio. Daar zit­ten dan wel niet al­le func­ties van de Win­dows-va­ri­ant in, maar je krijgt bij­voor­beeld wel com­ple­te Uni­ty-in­te­gra­tie.

Mixed re­a­li­ty

Bij vir­tu­al re­a­li­ty kiest Mi­cro­soft zijn ei­gen weg. Na de ge­mis­te boom van de af­ge­lo­pen ja­ren zijn voor­ma­li­ge Ki­nect-ont­wik­ke­laars aan­ge­trok­ken om de mixed re­a­li­ty rond de Ho­loLens op gang te krij­gen, on­der an­de­re met een ei­gen plat­form waar­mee bij­voor­beeld in Uni­ty heel mak­ke­lijk toe­pas­sin­gen ont­wik­keld kun­nen wor­den. Mi­cro­soft wil dat Mixed Re­a­li­ty Plat­form ook uit­brei­den naar ge­wo­ne VR-bril­len. Acer heeft sinds kort een ont­wik­kel­ver­sie van zo'n bril voor 300 dol­lar. De clou zit hem in de ge­ïn­te­greer­de ste­reo­ca­me­ra die op ba­sis van met in­fra­rood­leds op de mu­ren ge­re­flec­teer­de pa­tro­nen de po­si­tie van de bril in de ka­mer kan be­pa­len. Dat maakt ex­ter­ne camera's zo­als bij de Ocu­lus en HTC over­bo­dig.

In een kor­te test werk­te de trac­king al heel aar­dig. Al­leen bij snel­le hoofd­be­we­gin­gen merk­ten we wat uit­glij­ders aan ob­jec­tran­den. Veel op de Build ge­pre­sen­teer­de pro­to­ty­pen had­den ook nog pro­ble­men om de vir­tu­e­le grond waar je op staat op de juis­te hoog­te te ren­de­ren. De Acer-bril moet eind dit jaar in­clu­sief twee mo­ti­on­con­trol­lers voor de re­la­tief la­ge prijs van 400 dol­lar ver­kocht wor­den. Ook HP, Asus en Dell moe­ten met ge­schik­te bril­len ko­men.

Het soft­wa­re-aan­bod is nog wel be­perkt om­dat Mi­cro­softs Mixed Re­a­li­ty niet com­pa­ti­bel is met an­de­re sys­te­men. De na­druk ligt tot nu toe op in­du­stri­ë­le toe­pas­sin­gen voor de Ho­loLens, maar die zijn niet zo­maar om te zet­ten naar de Acer-bril. Het gaat dan bij­voor­beeld om me­di­sche pro­gram­ma's waar­bij art­sen ope­ra­tie­ve in­gre­pen aan pa­ti­ën­ten uit­leg­gen met 3Dmo­del­len of ga­ra­ges die met de Ho­loLens ex­tra in­for­ma­tie pro­jec­te­ren bij au­to's in de show­room. (mdt/hhe)

Mi­cro­soft wil met zijn vi­deo­ana­ly­se werk­plek­ken ge­au­to­ma­ti­seerd in de ga­ten gaan hou­den.

Apps moe­ten in de toe­komst hun pro­ject­ge­ge­vens plat­for­mon­af­han­ke­lijk aan de ti­me­li­ne van Win­dows kun­nen door­ge­ven.

Eind dit jaar moet de VR-bril van Acer met twee mo­ti­on-con­trol­lers voor 400 dol­lar op de markt ko­men.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.