Vi­deo-ach­ter­grond voor KDE Plas­ma

Vi­deoach­ter­grond voor KDE Plas­ma

C’t Magazine - - Inhoud - Kai Was­ser­bäch

Met een paar een­vou­di­ge stap­pen speelt de desktop van KDE Plas­ma be­we­gen­de beel­den op de ach­ter­grond af. Het eni­ge wat je no­dig hebt, is een script, een me­dia­spe­ler zo­als MPV en wat in­stel­lin­gen in het ven­ster­be­heer van KDE.

Wan­neer je een sta­ti­sche ach­ter­grond op de desktop van je Li­nux-pc te saai vind, kun je daar met KDE Plas­ma een vi­deo, een li­ve stream of een mooie ani­ma­tie in een ein­de­lo­ze lus la­ten af­spe­len.

Als eer­ste be­slis je of je een vi­deo of een li­ve stream van bij­voor­beeld Twitch. tv wilt af­spe­len. Voor het weer­ge­ven van een sim­pe­le vi­deoach­ter­grond maak je een tekst­be­stand dat je vi­deo_wall­pa­per. sh noemt. Dat mag een an­de­re naam zijn, zo­lang je er maar goed naar ver­wijst. Typ het vol­gen­de in dit be­stand:

#!/bin/sh mpv --fs --ao=null --loop=inf --tit­le=”vi­deo_bg” --no-osc ./ho­me/user/Vi­deos/vi­deo.mp4

Dit zorgt er straks voor dat de me­dia­spe­ler mpv het be­stand vi­deo.mp4 zon­der ge­luid (--ao=null) in een ein­de­lo­ze lus (--loop=inf) en beeld­vul­lend (--fs) af­speelt. Om te voor­ko­men dat er een on­s­creen be­die­nings­pa­neel op de ach­ter­grond ver­schijnt of dat je per on­ge­luk op stop of spoe­len klikt, voeg je nog --no-osc toe. De pa­ra­me­ter --tit­le is be­lang­rijk, want daar­mee kan het ven­ster­be­heer van KDE weer het ven­ster van de vi­deo­spe­ler vin­den. Sla het script op en maak het uit­voer­baar met:

chmod +x vi­deo_wall­pa­per.sh

Open nu de sys­teem­in­stel­lin­gen van KDE, ga naar het on­der­deel 'Win­dow Ma­na­ge­ment' en open het tab­blad 'Win­dows Ru­les'. Om­dat je een nieu­we re­gel wilt ma­ken, klik je op 'New'. In het nieu­we scherm typ je een naam voor de re­gel in en daar­na kies je 'Exact Match' in de keu­ze­lijst naast 'Win­dow tit­le'. In het veld daar­naast typ je de ti­tel 'vi­deo_bg' die je in het script hebt ge­bruikt. Op het tab­blad 'Si­ze & Po­si­ti­on' zet je een vin­kje voor 'Desktop', stel je de re­gel in op 'For­ce' en daar­na de op­tie op 'All Desktops'.

Op het tab­blad 'Ar­ran­ge­ment & Ac­cess' ac­ti­veer je 'Keep be­low', kies je rechts daar­naast 'For­ce' en 'Yes'. Daar­na doe je het­zelf­de bij de op­ties 'Skip task-

bar', 'Skip pa­ger' en 'Skip swit­cher'. Op het laat­ste tab­blad moet je nog met 'Fo­cus ste­a­ling pre­ven­ti­on', 'For­ce' en 'Ex­tre­me' voor­ko­men dat de vi­deoach­ter­grond tel­kens de fo­cus van een an­der ven­ster steelt. Sla je in­stel­lin­gen op met 'OK' en 'Ap­ply'.

Wan­neer nu het script vi­deo_wall­pa­per.sh wordt uit­ge­voerd, draait de vi­deo die je in het script hebt aan­ge­ge­ven voort­aan op al­le desktops in de ach­ter­grond. Als dit au­to­ma­tisch bij het aan­mel­den moet ge­beu­ren, maak je een au­to­s­t­ar­ti­tem on­der 'Star­tup and Shut­down' in de sys­teem­in­stel­lin­gen.

Ge­schik­te vi­deo's kie­zen

Be­we­gen­de beel­den die een per­fec­te lus vor­men, die dus met het­zelf­de beeld star­ten en ein­di­gen, zijn het meest ge­schikt als vi­deoach­ter­grond. Dat kan een Ma­trix­a­n­i­ma­tie zijn of een ver­snel­de 24-uurs op­na­me van de aar­de van­uit de ruim­te. Als je nog fat­soen­lijk met de com­pu­ter wilt wer­ken, kun je beter rus­ti­ge ani­ma­ties ge­brui­ken die je niet van je werk­zaam­he­den af­lei­den. Houd er bo­ven­dien re­ke­ning mee dat het af­spe­len van ho­ge­re­so­lu­tie­vi­deo's sys­teem­bron­nen ge­bruikt die je mis­schien lie­ver voor an­de­re doel­ein­den in­zet.

Je kunt dat ver­bruik enigs­zins be­per­ken door de hard­wa­re­ver­snel­de de­co­de­ring via VDPAU (Vi­deo De­co­de and Pre­sen­ta­ti­on API for Unix) of VA-API (Vi­deo Ac­ce­le­ra­ti­on API) te ge­brui­ken. Dat gaat het mak­ke­lijkst met de opens­our­ce­dri­vers voor Ra­de­on-en In­tel-GPU’s. De­mees­te dis­tri­bu­ties con­fi­gu­re­ren de­ze stuur­pro­gram­ma's au­to­ma­tisch of bie­den ze in ie­der ge­val in hun re­po­si­to­ry's aan. Voor In­tel-GPU's komt al­leen VAAPI in aan­mer­king. Daar­voor in­stal­leer je het pac­ket i965-va-dri­ver en voeg je --hw­dec=vaapi als pa­ra­me­ter voor mpv aan het script toe.

Al­le Ra­de­on-GPU's van­af de R300se­rie met Me­sa on­der­steu­nen VDPAU (pac­ket: me­sa-vdpau-dri­vers). Daar­voor start je mpv met de op­tie --hw­dec=vdpau. Voor nieu­we­re Ra­de­on-GPU's van­af de R600-se­rie kun je ook de VA-API ge­brui­ken. Daar­voor in­stal­leer je het pak­ket me­sa-va-dri­vers en ge­bruik je de­zelf­de op­tie als voor de In­tel-GPU's.

Bij Nvi­dia-GPU's moet je be­slis­sen of je de opens­our­ce-dri­vers van het Mesa­pro­ject ge­bruikt of de prop­ri­ë­tai­re stuur­pro­gram­ma's van Nvi­dia. Met de opens­our­ce-dri­vers kun je kie­zen voor VDPAU of VA-API en met de ei­gen stuur­pro­gram­ma's van Nvi­dia kun je al­leen maar het door Nvi­dia ont­wik­kel­de VDPAU voor de hard­wa­re­ver­snel­ling in­scha­ke­len.

Li­ve-vi­deo als ach­ter­grond

Wan­neer je geen vi­deo maar een li­vestream op de ach­ter­grond wilt af­spe­len, heb je naast de me­dia­spe­ler mpv nog een tool zo­als li­vestrea­mer no­dig, dat de mees­te dis­tri­bu­ties in hun re­po­si­to­ry's aan­bie­den. Ver­der zijn er wat klei­ne wij­zi­gin­gen in het script no­dig. Om bij­voor­beeld het Twitch-ka­naal ESL_SC2 weer te ge­ven, pas je het script als volgt aan:

t#!/bin/sh li­vestrea­mer -p “mpv --fs --ao=null

--tit­le=\”vi­deo_bg\” --no-osc “htt­ps://www.twitch.tv/esl_sc2 720p

Wel­ke re­so­lu­ties (hier 720p) be­schik­baar zijn, of dat mis­schien het au­to­ma­ti­sche best werkt, is af­han­ke­lijk van het ge­ko­zen ka­naal en de on­der­steun­de strea­ming­plat­for­men. Ver­der draai­en li­ve-stream­s­niet zo soe­pel als een vi­deo­be­stand dat van de lo­ka­le har­de schijf wordt af­ge­speeld.

Voor­dat je een stream van Twitch kunt af­spe­len, moet je li­vestrea­mer een­ma­lig au­to­ri­se­ren. Open een ter­mi­nal­ven­ster en typ daar­in:

li­vestrea­mer --twitch-oauth-

au­then­ti­ca­te Er ver­schijnt dan een brow­ser­ven­ster waar­in je met je ac­count bij Twitch in­logt en toe­stem­ming geeft voor de toe­gang. Daar­na word je door­ge­leid naar een niet­be­staan­de si­te. In de URL daar­van staat een deel dat met 'ac­ces­s_ to­ken=' be­gint. Ko­pi­eer de te­kens tus­sen '=' en '&'.

Die to­ken moet je li­vestrea­mer bij het op­star­ten mee­ge­ven. Dat gaat met be­hulp van de pa­ra­me­ter --twitch-oauth-to­ken die je voor -p in het script typt, maar het is beter wan­neer je de to­ken in het con­fi­gu­ra­tie­be­stand van li­vestrea­mer zet. Dan hoef je het niet in het script te zet­ten en heb je er ver­der geen om­kij­ken naar. Dat script staat in de map ~/.con­fig/ li­vestrea­mer en heet ge­woon con­fig. Als dat be­stand niet be­staat, maak je het in­clu­sief de map zelf. Typ daar­in de vol­gen­de nieu­we re­gel:

twitch-oauth-to­ken=TO­KEN

Ver­vang de pla­ce­hol­der TO­KEN door de te­ken­reeks die je hebt ge­ko­pi­eerd. Bij de eerst­vol­gen­de keer dat li­vestrea­mer start, vindt het pro­gram­ma de to­ken die zijn toe­gang tot Twitch au­to­ri­seert.

Om­dat de mees­te strea­ming­dien­sten een API aan­bie­den, kun je met eni­ge moei­te een wil­le­keu­rig ka­naal met een be­paald on­der­werp la­ten af­spe­len. Mocht je dat over­we­gen, dan ra­den we je aan om daar­voor een krach­ti­ge­re script­taal zo­als Perl te ge­brui­ken die de API-ant­woor­den mak­ke­lij­ker kan ver­wer­ken.

(mvs)

Op You­Tu­be staan heel veel scè­nes uit de film The Ma­trix. Na­dat je die ge­down­load hebt, kun je die in een ein­de­lo­ze lus op de ach­ter­grond af­spe­len.

Je kunt ook li­ve-streams van bij­voor­beeld Twitch.tv ver­to­nen. Maar met de­ze hec­ti­sche beel­den op de ach­ter­grond kun je ge­con­cen­treerd wer­ken wel ver­ge­ten.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.