Rasp­ber­ry Pi Foun­da­ti­on fu­seert met Co­derDo­jo

C’t Magazine - - Nieuws | Algemeen -

De Rasp­ber­ry Pi Foun­da­ti­on gaat de krach­ten bun­de­len met de Co­derDo­jo Foun­da­ti­on. De Rasp­ber­ry Pi Foun­da­ti­on is de drij­ven­de kracht ach­ter de po­pu­lai­re Rasp­ber­ry Pi mi­ni­com­pu­ters. Co­derDo­jo is een Ier­se stich­ting die zich we­reld­wijd in­zet om kin­de­ren tus­sen de 7 en 17 te le­ren pro­gram­me­ren. Co­derDo­jo draait op meer dan 9000 vrij­wil­li­gers die we­reld­wijd jon­ge­ren aan­spo­ren en on­der­steu­nen bij het le­ren pro­gram­me­ren in een Do­jo. Er zijn meer dan 1250 Co­derDo­jo's ver­spreid over 69 lan­den, waar­mee 35.000 kin­de­ren en tie­ners wor­den be­reikt.

De op­rich­ter van de Rasp­ber­ry Pi Foun­da­ti­on, Phi­lip Col­li­gan, wordt lid van het be­stuur van Co­derDo­jo. En de op­rich­ters van Co­derDo­jo wor­den op hun beurt lid van de Rasp­ber­ry Pi Foun­da­ti­on. Door de fu­sie wor­den de be­drij­ven het groot­ste plat­form om kin­de­ren te be­trek­ken bij pro­gram­me­ren en di­gi­taal cre­ë­ren. Rasp­ber­ry Pi's Co­de Club en Co­derDo­jo be­rei­ken sa­men 185.000 jon­ge­ren in meer dan 100 lan­den over de he­le we­reld.

Door de fu­sie kun­nen ook bron­nen ver­der wor­den ont­wik­keld, kan de ge­meen­schap beter wor­den on­der­steund en de groei wor­den aan­ge­wak­kerd. Co­derDo­jo geeft dui­de­lijk aan dat er bij de bij­een­kom­sten nu niet in­eens al­leen maar Rasp­ber­ry Pi's ge­bruikt gaan wor­den. De stich­ting blijft hard­wa­re­neu­traal (de neu­tra­li­teit geldt ook voor soft­wa­re en con­tent) en de ei­gen naam blijft be­hou­den. De Do­jo's blij­ven gra­tis. De fu­sie moet nog wel wor­den goed­ge­keurd door de Ier­se toe­zicht­hou­ders. (avs)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.